1. gaconueh2005

  gaconueh2005 Nothing is forever... Thành viên thân thiết

  Phân tích tác phẩm Tuyên ngôn của đảng cộng sản

  upload_2013-12-10_15-6-26.
  ST
   

  Các file đính kèm:

  • DCS.doc
   DCS.doc
   Dung lượng:
   73,5 KB
   Lượt xem:
   258
 2. Newsun

  Newsun Believe in Good Thành viên thân thiết

  Tham gia:
  11/11/2008
  Bài viết:
  9.514
  Lượt thích:
  45.680
  Kinh nghiệm:
  113
  Nghề nghiệp:
  Sinh Viên
  Trường:
  ĐH KHTN
  gaconueh2005 Bài sao không có chút chữ nào hết vậy em?
   
 3. gaconueh2005

  gaconueh2005 Nothing is forever... Thành viên thân thiết

  Tham gia:
  3/3/2013
  Bài viết:
  4.048
  Lượt thích:
  2.473
  Kinh nghiệm:
  113
  Newsun Khi copy từ tài liệu lên diễn đàn kiểu trích dẫn đoạn đầu ,font chữ nó bị gì ak a ,ra kí tự vầy nè ( dù word máy e mở lên thì ok "
  NghÞ quyÕt §¹i héi VIII cña §¶ng céng s¶n ViÖt Nam nªu râ: “§¶ng lµm giµu trÝ tuÖ cña m×nh b»ng c¸ch kh«ng ngõng n©ng cao tr×nh ®é lý luËn, n¾m v÷ng vµ vËn dông s¸ng t¹o nh÷ng luËn ®iÓm c¬ b¶n vµ ph¬ng ph¸p luËn cña chñ nghÜa M¸c-Lªnin vµ t tëng Hå ChÝ Minh, ®ång thêi ph¶i kh«ng ngõng tæng kÕt kinh nghiÖm thùc tiÔn sinh ®éng, tõ phong trµo c¸ch m¹ng cña quÇn chóng”. nên e mới chụp màn hình lại, giờ e lên trực tiếp đánh lại đoạn đầu rồi ak :)
   
 4. Newsun

  Newsun Believe in Good Thành viên thân thiết

  Tham gia:
  11/11/2008
  Bài viết:
  9.514
  Lượt thích:
  45.680
  Kinh nghiệm:
  113
  Nghề nghiệp:
  Sinh Viên
  Trường:
  ĐH KHTN
Đang tải...
Từ khóa:

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP