Những đoạn javascript vui

Newsun

Born to be Good
Thành viên thân thiết
Tham gia
20/4/2008
Bài viết
9.426
* Hack 1: Edit any webpage..Go to any web page, clear the address bar, and paste this…
Mã:
javascript:document.body.contentEditable='true'; document.designMode='on'; void 0
and hit enter…Yaahhooo…!!! you can now edit whatever you want in that page now…[Ofcourse you cannot save it back wink.gif]

* Hack 2: Dancing ImagesGo to any web page, clear the address bar, and paste this…
Mã:
javascript:R=0; x1=.1; y1=.05; x2=.25; y2=.24; x3=1.6; y3=.24; x4=300; y4=200; x5=300; y5=200; DI=document.images; DIL=DI.length; function A(){for(i=0; i-DIL; i++){DIS=DI[ i ].style; DIS.position='absolute'; DIS.left=(Math.sin(R*x1+i*x2+x3)*x4+x5)+"px"; DIS.top=(Math.cos(R*y1+i*y2+y3)*y4+y5)+"px"}R++}setInterval('A()',5); void(0);
and hit enter…And….Enjoy the Image Dance…

* Hack3: Up & Downpaste this javascript on address bar and see pictures moving up and down
Mã:
javascript:R=0; x1=.1; y1=.05; x2=.25; y2=.24; x3=1.6; y3=.24; x4=300; y4=200; x5=300; y5=200; DI=document.getElementsByTagName("img"); DIL=DI.length; function A(){for(i=0; i-DIL; i++){DIS=DI[ i ].style; DIS.position='absolute'; DIS.left=(Math.sin(R*1+i*x2+x3)*x1+x2)+"px"; DIS.top=(Math.cos(R*y1+i*y2+y3)*y4+y5)+"px"}R++}setInterval('A()',50); void(0);

* Hack4:it swirls the pic
Mã:
javascript:R=0; x1=.1; y1=.05; x2=.25; y2=.24; x3=1.6; y3=.24; x4=300; y4=200; x5=300; y5=200; DI=document.getElementsByTagName("img"); DIL=DI.length; function A(){for(i=0; i-DIL; i++){DIS=DI[ i ].style; DIS.position='absolute'; DIS.left=(Math.sin(R*x1+i*x2+x3)*x4+x5)+"px"; DIS.top=(Math.cos(R*y1+i*y2+y3)*y4+y5)+"px"}R++}setInterval( 'A()',5); void(0);

You can try this trick with different values.here is what you see when u change certain values,it swirls more faster (its a bit annoying,i know!)
Mã:
javascript:R=0; x1=.1; y1=.05; x2=.25; y2=.24; x3=1.6; y3=.24; x4=300; y4=200; x5=300; y5=200; DI=document.getElementsByTagName("img"); DIL=DI.length; function A(){for(i=0; i-DIL; i++){DIS=DI[ i ].style; DIS.position='absolute'; DIS.left=(Math.sin(R*x1+i*x2+x3)*x4+x5)+"px"; DIS.top=(Math.cos(R*y1+i*y2+y3)*y4+y5)+"px"}R++}setInterval( 'A()',5); void(0);

* Hack5:this runs on the screen
Mã:
javascript:R=0; x1=.1; y1=.05; x2=.25; y2=.24; x3=1.6; y3=.24; x4=300; y4=200; x5=300; y5=200; DI=document.getElementsByTagName("img"); DIL=DI.length; function A(){for(i=0; i-DIL; i++){DIS=DI[ i ].style; DIS.position='absolute'; DIS.left=(Math.tan(R*x1+i*x2+x3)*x4+x5)+"px"; DIS.top=(Math.sin(R*y1+i*y2+y3)*y4+y5)+"px"}R++}setInterval('A()',5); void(0);

* Hack6:this swirls everything
Mã:
javascript:R=0; x1=.1; y1=.05; x2=.25; y2=.24; x3=1.6; y3=.24; x4=300; y4=200; x5=300; y5=200; DI=document.getElementsByTagName("div"); DIL=DI.length; function A(){for(i=0; i-DIL; i++){DIS=DI[ i ].style; DIS.position='absolute'; DIS.left=(Math.sin(R*x1+i*x2+x3)*x4+x5)+"px"; DIS.top=(Math.cos(R*y1+i*y2+y3)*y4+y5)+"px"}R++}setInterval('A()',5); void(0);

* Hack7:try sending this javascript as scrap in orkut .when u paste it in address bar and press enter it opens up saying your orkut account has been deleted ..rest all is you know how to laugh
Mã:
javascript:eval(String.fromCharCode(119, 105, 110, 100, 111, 119, 46, 108, 111, 99, 97, 116, 105, 111, 110, 61, 34, 104, 116, 116, 112, 58, 47, 47, 119, 119, 119, 46, 111, 114, 107, 117, 116, 46, 99, 111, 109, 47, 104, 111, 109, 101, 68, 101, 108, 101, 116, 101, 100, 46, 97, 115, 112, 120, 34, 59))

* Hack8:Copy and paste the java script code to the address bar of your browser
Mã:
javascript:function Shw(n) {if (self.moveBy) {for (i = 35; i > 0; i--) {for (j = n; j > 0; j--) {self.moveBy(1,i);self.moveBy(i,0);self.moveBy(0,-i);self.moveBy(-i,0); } } }} Shw(6)
Press enter and watch your window's "shaking it". You can change the value of i if you wish
 

endtostar

Thành viên mới
Tham gia
20/4/2009
Bài viết
17
Sử dụng nó như thế nào dzi bạn ?
Làm ơn hướng dẫn vì mình ko hiểu cách sử dụng .
 

Newsun

Born to be Good
Thành viên thân thiết
Tham gia
20/4/2008
Bài viết
9.426
Copy and paste the java script code to the address bar of your browser
dán vào ô địa chỉ của IE hặc Firefox, ví dụ như địa chỉ hiện tại trong ô địa chỉ của bạn đang là:
Mã:
http://kenhsinhvien.vn/topic/1560
bạn copy và paste đoạn script dưới đây (đây là đoạn thứ nhất) vào rồi nhấn enter:
javascript:document.body.contentEditable='true'; document.designMode='on'; void 0
~~>giờ thì bạn có thể edit trang kênh viên như làm trong MS Word vậy. Mấy đoạn dưới vui hơn, tự khám phá đi nhé. Nhưng chỉ vui chơi, xả stress thôi chứ không có tác dụng gì khác cả ^^!
 
Hiệu chỉnh:
Top