1. Viết chữ Tiếng Việt có dấu.
2. Không được đăng các chủ đề không liên quan đến nhóm như: NobitaSizuka,v.v..
3. Nếu vi phạm những điều trên, lần một nhắc nhở, lần hai sẽ không có tên và ava, lần thứ ba rời nhóm.
4. Có thắc mắc gì hỏi ở mục Thắc mắc