Kết quả tìm kiếm

  1. K

    Nghề lập trình web với php & joomla

    1. Giới thiệu: Joomla là một hệ quản trị nội dung mã nguồn mở (Open Source Content Management Systems) . Joomla được viết bằng ngôn ngữ PHP và kết nối tới cơ sở dữ liệu MySQL , cho phép người sử dụng có thể dễ dàng xuất bản các nội dung của họ lên Internet hoặc Intranet. Từ 2008 đến nay, Joomla...
Quay lại
Top