Kết quả tìm kiếm

  1. Nongxuanthanh

    Tuyển sinh liên thông chính quy đại học Thương Mại năm 2015

    BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI Số: 28 /TB-ĐHTM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 1 tháng 4 năm 2015 THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG TỪ TRUNG CẤP, CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC NĂM 2015 Căn cứ thông tư số: 55/2012/TT-BGDĐT...
Quay lại
Top