Bạn vừa bấm vào 1 liên kết không thuộc kenhsinhvien.vn, Nếu bạn chắc chắn muốn tiếp tục thì click vào liên kết bên dưới để chuyển sang http://download.microsoft.com/download/2/E/6/2E61CFA4-993B-4DD4-91DA-3737CD5CD6E3/vcredist_x86.exe

Click vào đây để tiếp tục