If I've learnt anything from this,
It would all be gone, it would all be gone
And I'll take away your breath.
Just to turn me on, yeah you turn me on.

Cause' down where the city meets the sea
I sit and daylight speaks to me
She carries me away
Oh yeah...

I'll find my way
Would fall from grace
With the little piece of you that's left in me

But then it's 1,2,3 and you're back to me,
And all the pieces fit together oh so perfectly
Enough to take me home
Just take me home...

If I've learnt anything from this,
It would all be gone, it would all be gone
And I'll take away your breath.
Just to turn me on, yeah you turn me on.

We'll find our way
We'll leave this place
With the little piece of me that's left in you

But then it's 1,2,3 and you're back to me
And if you hear me loud and clear then what's the problem dear?
Why won't you take me home?

If I've learnt anything from this,
It would all be gone, it would all be gone
And I'll take away your breath.
Just to turn me on, yeah you turn me on.

Down where the city meets the sea
I sit and daylight speaks to me
She carries me away...

Just take me home
Why won't you take me home?

If I've learnt anything from this,
It would all be gone, it would all be gone
And I'll take away your breath.
Just to turn me on, yeah you turn me on.

Down where the city meets the sea
I sit and daylight speaks to me
She carries me away...

Cause' down where the city meets the sea
I sit and daylight speaks to me
Yeah, daylight speaks to me...
Nếu mà tôi có học được gì từ điều này
Thì đó là điều gì cũng có thể ra đi
Và tôi sẽ mang theo hơi thở của em
Chỉ để truyền cho tôi sự hứng khởi
("turn on": nghĩa chính xác là làm cho hứng)

Vì phía dưới, nơi thành phố tiếp giáp biển cả
Tôi ngồi và ánh sáng ban ngày nói với tôi
Cô ấy mang tôi đi
Oh yeah...

Tôi sẽ tìm ra con đường của tôi
Ân huệ do trời ban
Với một phần của em còn trong tôi

Nhưng rồi 1,2,3 và em trở về với tôi
Và tất cả kết hợp lại thật hoàn hảo
Để có thể đưa tôi về nhà
Hãy đưa anh về nhà...

Nếu mà tôi có học được gì từ điều này
Thì đó là điều gì cũng có thể ra đi
Và tôi sẽ mang theo hơi thở của em
Chỉ để truyền cho tôi sự hứng khởi

Chúng ta sẽ biết cách
Chúng ta sẽ rời khỏi đây
Với một phần của anh còn lại trong em

Nhưng rồi 1,2,3 và em trở về với tôi
Và nếu em nghe anh rõ thì có vấn đề gì nào
Sao em không đưa anh về nhà?


Nếu mà tôi có học được gì từ điều này
Thì đó là điều gì cũng có thể ra đi
Và tôi sẽ mang theo hơi thở của em
Chỉ để truyền cho tôi sự hứng khởi

Vì phía dưới, nơi thành phố tiếp giáp biển cả
Tôi ngồi và ánh sáng ban ngày nói với tôi
Cô ấy mang tôi đi

Chỉ cần mang anh về nhà
Sao em không đưa anh về nhà?

Nếu mà tôi có học được gì từ điều này
Thì đó là điều gì cũng có thể ra đi
Và tôi sẽ mang theo hơi thở của em
Chỉ để truyền cho tôi sự hứng khởi

Vì phía dưới, nơi thành phố tiếp giáp biển cả
Tôi ngồi và ánh sáng ban ngày nói với tôi
Cô ấy mang tôi đi

Vì phía dưới, nơi thành phố tiếp giáp biển cả
Tôi ngồi và ánh sáng ban ngày nói với tôi
Vâng, ánh sáng nói chuyện cùng tôi...