Where have all the flowers gone, long time passing?
Where have all the flowers gone, long time ago?
Where have all the flowers gone?
Young girls have picked them everyone.
Oh, when will they ever learn?
Oh, when will they ever learn?

Where have all the young girls gone, long time passing?
Where have all the young girls gone, long time ago?
Where have all the young girls gone?
Gone for husbands everyone.
Oh, when will they ever learn?
Oh, when will they ever learn?

Where have all the husbands gone, long time passing?
Where have all the husbands gone, long time ago?
Where have all the husbands gone?
Gone for soldiers everyone
Oh, when will they ever learn?
Oh, when will they ever learn?

Where have all the soldiers gone, long time passing?
Where have all the soldiers gone, long time ago?
Where have all the soldiers gone?
Gone to graveyards, everyone.
Oh, when will they ever learn?
Oh, when will they ever learn?

Where have all the graveyards gone, long time passing?
Where have all the graveyards gone, long time ago?
Where have all the graveyards gone?
Gone to flowers, everyone.
Oh, when will they ever learn?
Oh, when will they ever learn?

Where have all the flowers gone, long time passing?
Where have all the flowers gone, long time ago?
Where have all the flowers gone?
Young girls have picked them everyone.
Oh, when will they ever learn?
Oh, when will they ever learn?
Tất cả những bông hoa đã biến mất ở nơi đâu rồi suốt 1 quãng thời gian dài trôi qua?
Tất cả những bông hoa đã biến mất nơi đâu rồi trong suốt quãng thời gian dài trước?
Tất cả những bông hoa đã biến mất ở nơi đâu rồi?
Những cô gái trẻ đã đón nhận chúng, tất cả những bông hoa ấy
Ồ bao h họ sẽ học đây?
Ồ bao h họ sẽ học đây?

Tất cả những cô gái trẻ đã biến mất ở nơi đâu rồi suốt 1 quãng thời gian dài trôi qua?
Tất cả những cô gái trẻ đã biến mất nơi đâu rồi trong suốt quãng thời gian dài trước?
Tất cả những cô gái trẻ đã biến mất ở nơi đâu rồi?
Họ đã đi lấy chồng rồi, tất cả những cô gái trẻ
Ồ bao h họ sẽ học đây?
Ồ bao h họ sẽ học đây?

Tất cả những người chồng đã biến mất ở nơi đâu rồi suốt 1 quãng thời gian dài trôi qua?
Tất cả những người chồng đã biến mất nơi đâu rồi trong suốt quãng thời gian dài trước?
Tất cả những người chồng đã biến mất ở nơi đâu rồi?
Họ ra đi lính mất rồi, tất cả những người chồng
Ồ bao h họ sẽ học đây?
Ồ bao h họ sẽ học đây?

Tất cả những người đi lính đã biến mất ở nơi đâu rồi suốt 1 quãng thời gian dài trôi qua?
Tất cả những người đi lính đã biến mất nơi đâu rồi trong suốt quãng thời gian dài trước?
Tất cả những người đi lính đã biến mất ở nơi đâu rồi?
Họ đi xuống nghĩa địa rồi, tất cả những người lính
Ồ bao h họ sẽ học đây?
Ồ bao h họ sẽ học đây?

Tất cả những nghĩa địa đã biến mất ở nơi đâu rồi suốt 1 quãng thời gian dài trôi qua?
Tất cả những nghĩa địa đã biến mất nơi đâu rồi trong suốt quãng thời gian dài trước?
Tất cả những nghĩa địa đã biến mất ở nơi đâu rồi?
Chúng lại biến mất cho những bông hoa
Ồ bao h họ sẽ học đây?
Ồ bao h họ sẽ học đây?

Lặp lại đoạn đầu tiên