1. Tĩnh tâman lạc

  Tĩnh tâman lạc Thành viên mới

  "Luận Bảo Vương Tam Muội" - Mười Điều Tâm Niệm

  Video Clip này được chèn từ YouTube. Bạn có thể xem trên các trình duyệt có hỗ trợ HTML5.

  Nghĩ đến thân thể đừng cầu không bệnh khổ, vì không bệnh khổ thì tham dục dễ sanh.
  Ở đời đừng cầu không khó khăn hoạn nạn, vì không khó khăn hoạn nạn thì kiêu sa nổi dậy.
  Tự xét tâm tính đừng cầu không khúc mắc, vì không khúc mắc thì sở học không thấu đáo.
  Xây dựng đạo hạnh đừng mong không bị ma chướng, vì không bị ma chướng thì chí nguyện không kiên cường.
  Việc làm đừng mong dễ thành, vì dễ thành thì lòng khinh thường kiêu ngạo.
  Giao tiếp đừng mong lợi mình, vì lợi mình thì mất đạo nghiã.
  Với người đừng mong tất cả đều thuận theo ý mình, vì được thuận theo ý mình thì lòng tất kiêu căng.
  Thi ân đừng cầu đền đáp, vì cầu đền đáp là có ý mưu đồ
  Thấy lợi đừng nhúng vào, vì nhúng vào thì si mê phải động.
  Oan ức không cần biện bạch, vì biện bạch là nhân ngã chưa xả.

  Bởi vậy, Đức Phật dạy:
  Lấy bệnh khổ làm thuốc thần
  Lấy hoạn nạn làm giải thoát
  Lấy khúc mắc làm thú vị
  Lấy ma quân làm bạn đạo
  Lấy khó khăn làm thích thú
  Lấy kẻ tệ bạc làm người giúp đỡ
  Lấy người chống đối làm nơi giao du
  Coi thi ân như đôi dép bỏ
  Lấy sự xã lợi làm vinh hoa
  Lấy oan ức làm cửa ngõ đạo hạnh

  Nên chấp thuận trở ngại thì lại thông suốt, mà mong cầu thông suốt thì sẽ bị trở ngại, Đức Thế Tôn thực hiện huệ giác Bồ Đề ngay trong sự trở ngại, như Ương Quật hành hung, Đề Bà quấy phá, mà Ngài giáo hóa cho thành đạo cả. Như vậy há không phải chính sự chống đối lại làm sự thuận lợi và sự phá hoại làm sự tác thành tác thành cho ta?

  Ngày nay, những người học đạo, trước hết không dấn mình vào trong mọi sự trở ngại, nên khi trở ngại áp đến thì không thể ứng phó. Chánh pháp chí thượng vì vậy mất hết, đáng tiếc đáng hận biết ngần nào!

  Nguồn: (bổ sung sau)

   Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...
TOP