Lời Dịch - The Elements - Tom Lehrer

Trong chuyên mục 'Bài hát hay' đăng bởi Musicteam, 22/10/2011. — 738 Lượt xem

 1. Musicteam

  Musicteam Tổ Chức

  Lời Dịch - The Elements - Tom Lehrer

  Lắng nghe và thấu hiểu âm nhạc !
  Video Clip này được chèn từ YouTube. Bạn có thể xem trên các trình duyệt có hỗ trợ HTML5.
  There's antimony, arsenic, aluminum, selenium, And hydrogen and oxygen and nitrogen and rhenium And nickel, neodymium, neptunium, germanium, And iron, americium, ruthenium, uranium, Europium, zirconium, lutetium, vanadium And lanthanum and osmium and astatine and radium And gold, protactinium and indium and gallium (inhale) And iodine and thorium and thulium and thallium. There's yttrium, ytterbium, actinium, rubidium And boron, gadolinium, niobium, iridium And strontium and silicon and silver and samarium, And bismuth, bromine, lithium, beryllium and barium. There's holmium and helium and hafnium and erbium And phosphorous and francium and fluorine and terbium And manganese and mercury, molybdenum, magnesium, Dysprosium and scandium and cerium and cesium And lead, praseodymium, and platinum, plutonium, Paladium, promethium, potassium, polonium, and Tantalum, technetium, titanium, tellurium, (inhale) And cadmium and calcium and chromium and curium. There's sulfur, californium and fermium, berkelium And also mendelevium, einsteinium, nobelium And argon, krypton, neon, radon, xenon, zinc and rhodium And chlorine, carbon, cobalt, copper, tungsten, tin and sodium These are the only ones of which the news has come to Havard, And there may be many others but they haven't been discavared. Có chất antimon, asen, nhôm, sêlen, Và hiđrô và ôxi và nitơ và rheni Và niken, neođimy, neptuni, gecmani Và sắt, americi, rutheni, urani Europi, zirconi, luteti, vanađi Và Lantan và osmi và astatin và rađi Và vàng, protactini và inđi và gali (lấy hơi) Và I-ốt và thori và thuli và tali Có yttri, yterbi, actini, rubiđi Và bo, gadolini, niobi, iridi Và stronti và silic và bạc và samari, Và bitmut, brôm, liti, beri và bari Có holmi và heli và hafni và erbi Và phốt pho và franxi và flo và terbi Và mangan và thủy ngân, môlypđen, magiê, Dysprosi và scanđi và xêri và xêzi Và chì, Praseodymi, và bạch kim, plutoni, Palađi, prometi, kali, poloni và Tantali, tecneti, titan, telua, (lấy hơi) Và cadmi và canxi và crôm và curi Có lưu huỳnh, californi và fermi, berkeli Và cũng có cả menđelevi, anhxtanhni, nôbenli Và argon, krupton, neon, radon, xenon, kẽm và rhođi Và clo, cacbon, coban, đồng, vonfram, thiếc và natri Đây là những nguyên tố duy nhất mà nghiên cứu đã đến Havard Và có lẽ còn rất nhiều nguyên tố khác nhưng chúng vẫn chưa được phát hiện
   Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...
TOP