1. Musicteam

    Musicteam Tổ Chức

    Lời Dịch - Take It All Away (ft. Audrey Gallagher) - John O’Callaghan

    Take another piece of me Take it anyway you need it What you get or what you see There really isn’t any secret And with the hand as cold as ice Ohh, there you go… Take it all away Watching as you break All I am is you Take it all away I wanna fall to pieces I wanna fall to pieces Turn around and walk away Find a different kind of vision When you take all you came to take When you said all you came to say Ohh, and you know… Take it all away Watching as you break All I am is you Take it all away I wanna fall to pieces You take all you came to take You take all you came to take You say all you came to say All I am is you Take it all away I wanna fall to pieces Mang một mảnh của em đi Mang nó đi, kiểu gì anh cũng cần nó Những gì anh có được hoặc những gì anh thấy Chẳng có bí mật nào cả Với đôi bàn tay lạnh như đá Ohh, anh cứ đi Hãy mang tất cả đi Nhìn khi anh tan vỡ Tất cả của em là anh Hãy mang tất cả đi Em muốn vỡ ra thành từng mảnh Em muốn vỡ ra thành từng mảnh Quay lưng và bỏ đi Tìm một điểm nhìn khác Khi anh mang đi tất cả những gì anh muốn Khi anh nói tất cả những gì anh muốn Ohh, và anh biết Mang đi tất cả Nhìn khi anh sụp đổ Tất cả của em là anh Mang đi tất cả Em muốn vỡ ra thành từng mảnh Anh mang đi tất cả những gì anh muốn Anh mang đi tất cả những gì anh muốn Anh nói tất cả những gì anh muốn Tất cả của em là anh Mang đi tất cả Em muốn vỡ ra thành từng mảnh
     Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...