1. Musicteam

    Musicteam Tổ Chức

    Lời Dịch - 지켜요 작은기본/ Protect The Small Basics - Park Bom - 2NE1

    Lắng nghe và thấu hiểu âm nhạc !