1. Musicteam

    Musicteam Tổ Chức

    Lời Dịch - I'm Lindana And I Wanna Have Fun - Phineas & Ferb OST

    Singers: She's Lindana! Lindana: I'm Lindana and I wanna have fun! Singers: She wants to have fun! Lindana: I'm Lindana and I wanna have fun! Singers: She's Lindana! Lindana: I'm Lindana and I wanna have fun! Singers: She wants to have fun! Lindana: I wanna, wanna, wanna have Singers and Lindana together: Fun! Fun! Fun! Lindana: I'm not Veronica or Allison or Donna! And I don't wanna scrub the sink or mow the lawn-a! Singers: She's Lindana! Lindana: I'm Lindana and I wanna have fun! Singers: She wants to have fun! Lindana: I'm Lindana and I wanna have fun! Singers: She's Lindana! Lindana: I'm Lindana and I wanna have fun! Singers: She wants to have fun! Lindana: I wanna, wanna, wanna have Singers and Lindana together: Fun! Fun! Fun! Cô ấy là Lindana Tôi là Lindana và tôi muốn vui vẻ Cô ấy muốn vui vẻ Tôi là Lindana và tôi muốn vui vẻ Cô ấy là Lindana Tôi là Lindana và tôi muốn vui vẻ Cô ấy muốn vui vẻ Tôi muốn tôi rất muốn Vui vẻ! Vui vẻ! Vui vẻ Tôi không phải là Veronica hay Allison hay Donna! Và tôi không muốn lau chùi bồn rửa hay đống vải ! ĐK
     Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...
TOP