1. Musicteam

    Musicteam Tổ Chức

    Lời Dịch - I sing praises - Dâng lời tán dương - Varius Artists    Video Clip này được chèn từ YouTube. Bạn có thể xem trên các trình duyệt có hỗ trợ HTML5.
    I sing praises to Your name, O Lord praises to Your name, O Lord for Your name is great and greatly to be praised; I sing praises to Your name, O Lord praises to Your name, O Lord for Your name is great and greatly to be praised; I give glory to Your name, O Lord glory to Your name, O Lord for Your name is great and greatly to be praised; I give glory to Your name, O Lord glory to Your name, O Lord for Your name is great and greatly to be praised; 1. Lòng con cúi dâng lên Cha lời xướng ca, với bao nhiêu tâm tình thiết tha, Vì danh Cha cao sang tôn nghiêm ngàn năm tôn quí. Lòng con cúi dâng lên Cha lời tán dương, với tất cả chân tình mến thương, Vì danh Cha cao sang, tôn nghiêm ngàn năm vĩnh an. 2. Lòng con đến bên ngôi Cha đầy hiển vinh, với yêu thương, hy vọng, đức tin, Vì danh Cha cao sang tôn nghiêm ngàn năm tôn quí. Lòng con hát ca suy tôn lòng ái nhân; cám ơn danh cao vời đức ân, Vì danh Cha cao sang, tôn nghiêm ngàn năm vĩnh an.
     Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...
TOP