1. Musicteam

    Musicteam Tổ Chức

    Lời Dịch - Die Hasen - The Rabbits (Kuroshitsuji's Insert Song) - Unknown    Video Clip này được chèn từ YouTube. Bạn có thể xem trên các trình duyệt có hỗ trợ HTML5.
    ==Germany== Weiter, weiter, immer weiter! Lauf bis wohin? Straßen und Gassen nach rechts oder links. Mögen der Himmel, die Sonne uns dummen zeigen “Wo ist der Schwur?” Findest du den das Vollständigkeit an Verbring’ne Tage gescäftig getan? Schwindler ist! Heuchler ist! Alles! Alles! Jemand schmeichelt alles! Unbekannt jemand rollt die Welt! ‘S’ist nähmlich so, “Der Lauf der Welt”. Ganz gewiss! Wir sind die Hasen! Lustig, fröhlich springen auf den Heiden. Keiner weiß, was wir mit leerem Kopf und nackt und bloß noch leben. Haben keine Frage, nur den großen Traum, der wird weiter uns erwürgen! Wahnsinn! Sie lag mit dem Roggenbrot als Paradestück. Einsam spielt sie auf dem Teller wie Schutt und Asch’! Jetzt hat ich gar nichts! Wo ist sie? Ich weiß nicht wo? “Die Bedeutung meines Lebens” Suchen wir! Kramen wir! Wo sie auch sein mag! Innern die Schublade, des Rocks oder Portmonaie. Furchtbares! Schreckliches! Eilen wir! Suchen wir! Unsichtbarer Teufel soll kommen mit viel lautem Donner. Wir müssen sie finden oder fliehen bevor er uns verschlingt! ==English Trans== Onward, onward, ever onward! where are you walking to? Streets and lanes, to the right or the left Liking the heavens, the sun dumbly Shows us “where is the vow?” Do you find completeness, then, Spending days busily working? It’s a fraud! It’s a fake! Everything! Everything! Somebody flatters everybody! Unknown, someone rolls the world! This is namely “The Walk of the World.” Sure enough! We are the rabbits! Funny, happy, springing on the heathens. No one knows how we, Empty-headed and bare naked, still live. We have no questions, just a big dream That strangles us! Madness! It lies with the rye bread on the showpiece Alone it plays on the plate like rubbish and ash! Now I have nothing! Where is it? I know not where? “The importance of my life” We search! We rummage! Where it also wants to be! The inside of drawers, skirts or pocketbooks. Terrible! Horrible! We rush! We search! Invisible devils shall come with much loud thunder. We must find them or flee before he devours us! Tiến lên, tiến lên, luôn tiến lên! Ngươi chạy đi đâu đó? Ra đường cái hay vào thung lũng, sang bên trái hay sang bên phải? Tựa như thiên đường, mặt trời lặng lẽ Chỉ cho ta "Lời nguyện thề ở đâu?" Ngươi có tìm thấy sự hoàn hảo Khi dành cả ngày bận rộn làm việc? Nói dối! Đạo đức giả! Tất cả mọi thứ! Tất cả! Một vài người thấy ai cũng xu nịnh! Chẳng ai biết tới, người nào đó làm cả thế giới sôi động! Có cái tên "Cuộc du hành của thế giới". Chắc là đủ rồi! Chúng ta là thỏ Vui vẻ, hạnh phúc, đầy sức sống Không ai biết chúng ta, Đầu rỗng tuếch và toàn thân trần trụi, vẫn cứ tồn tại Ta chẳng có câu hỏi nào, chỉ duy nhất một khát khao to lớn Nó bóp nghẹt chúng ta! Điên dại! Nằm trong miếng bánh mì lúa mạch được trưng bày Một mình nó cứ chơi đùa trên đĩa như rác rưởi Giờ ta chẳng có gì! Ở đâu? Ta không biết "Ý nghĩa của cuộc đời" Ta tìm kiếm! Ta lục lọi! Tất cả những nơi nó muốn trú ẩn! Trong ngăn kéo, áo sơ mi, hay ví Kinh khủng! Hãi hùng! Ta gấp gáp! Ta tìm kiếm! Những con quỷ vô hình sẽ tới với những sấm chớp ầm ầm Ta phải tìm thấy chúng, hoặc chạy ngay trước khi hắn ăn thịt chúng ta!
     Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...
TOP