Lời Dịch - Anywhere But Here - Hilary Duff

Trong chuyên mục 'Bài hát hay' đăng bởi Musicteam, 22/10/2011. — 776 Lượt xem

  1. Musicteam

    Musicteam Tổ Chức

    Lời Dịch - Anywhere But Here - Hilary Duff

    Anywhere But Here - Hilary Duff When I'm in a crowd Or on an island by myself Silent or too loud Wishing I was somewhere else And I can't believe you hit me fast and hard When you turn to me and say Never change the way you are Trying to catch your eye Things will never look the same Now I can't deny You're the moth and I'm the flame There I go again i should walk before I run How can I explain I can't stop what you've begun I'm falling through the door Flying 'cross the floor When you look at me suddenly it's clear You're burning up my dreams Crazy as it seems I don't wanna be anywhere but here Anywhere but here What goes on inside Is a mystery no doubt A roller coaster ride I may never work it out Here's the brand new me Skates around and floats on air I'm a sight to see Rainbow colors in my hair You have set me free The one who gets me there Here is the place where My head is spinning Time is beginning To race away You come to throw me Knock me off my feet You give me wings to fly The world goes crashing by again Dù em trong dám dông Hay ch? riêng mình trên hoang d?o Dù yên l?ng hay ?n ào Em cung mong mình dang ? noi nào khác Và em không th? tin n?i Anh làm em s?c quá m?nh quá nhanh Lúc anh quay nhìn em và b?o r?ng Em không bao gi? nên thay d?i Em c? ch?n ánh m?t anh l?i Nhung m?i chuy?n s? ch?ng nhu lúc xua Em gi? ch?ng th? phú nh?n r?ng Anh, con thiêu thân, và em là ng?n l?a Em l?i di theo l?i mòn cu n?a r?i Em nên h?c di tru?c khi mu?n ch?y Nhung gi?i thích sao cho anh hi?u nh? R?ng em không th? ch?m d?t chuy?n anh dã b?t d?u DK Em tru?t ra kh?i cánh c?a kia Tru?t dài trên sàn nhà Khi anh nhìn em m?i th? b?ng hi?n rõ hon Anh d?t cháy nh?ng m?ng m? trong em Nghe nhu có v? diên r? Nhung em ch?ng mu?n ? noi nào khác ngoài noi dây... Nh?ng gì hi?n di?n trong lòng em Ch?c h?n s? mãi là bí m?t Nhu m?t doàn tàu ch?y trên không Em có l? s? ch?ng tìm ra gi?i dáp Nhung xem này, m?t em hoàn toàn m?i Tru?t patin kh?p noi, bay b?ng trên b?u tr?i Em là m?t hi?n tu?ng dáng d? chiêm ngu?ng Vì tóc em nhu muôn màu c?u vòng Anh dã cho em t? do Vâng chính anh, ngu?i dã t?ng dìu em d?n tình yêu Noi nào khác ch?ng ph?i noi này Là m?t noi mà d?u em s? quay cu?ng Và th?i gian b?t d?u ch?y rút nu?c Anh d?n d? v?t em ngã Em do ván ngã nhào Anh cho em dôi cánh d? bay Và c? th? gi?i nhu v? tan thêm l?n n?a
     Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...