Lời Dịch - ABC - Michael Jackson

Trong chuyên mục 'Bài hát hay' đăng bởi Musicteam, 22/10/2011. — 794 Lượt xem

  1. Musicteam

    Musicteam Tổ Chức

    Lời Dịch - ABC - Michael Jackson


    Michael: A buh-buh buh buh-buh J5: A buh-buh buh buh-buh Michael: You went to school to learn, girl Things you never, never knew before... Jermaine: Like I before E except after C... Michael: And why 2 plus 2 makes four Now now now, I'm gonna teach you... J5: Teach you, teach you Michael: All about love, dear... J5: All about love Jermaine: Sit yourself down, take a seat All you gotta do is reapeat after me. CHORUS: J5: ABC Michael: Easy as... J5: 123 Michael: Or simple as... J5: Do re mi Michael: ABC, 123, baby, you and me girl! J5: ABC Michael: Easy as... J5: 123 Michael: Or simple as... J5: Do re mi Michael: ABC, 123, baby, you and me! Tito: Come on, let me love you just a little bit! Jackie: Come on, let me love you just a little bit! Jermaine: I'm a going to teach how to sing it out! Michael: Come on, come one, come on Let me show you what it's all about! Reading, writing and arithmetic Are the branches of the learning tree Jermaine: But without the roots of love every day, girl Michael: Your education ain't complete T-T-T-Teacher's gonna show you J5: Show you, show you Michael: How to get an A! J5: Nyah nyah nyah nyah nyah nyah! Michael: Spell "me" "you" J5: Add the two! Jermaine: Listen to me baby, that's all you gotta do! REPEAT CHORUS BRIDGE: Michael: Sit down, girl! I think I love you! No! Get up, girl! Show me what you can do! Shake it, shake it, baby, come on now! Shake it, shake it, baby, ooo oooh! Shake it shake it, baby, huh! 123, baby, oo ooo! ABC, baby, nah nah! Do re mi, baby, huh! That's how easy love can be. J5: ABC Michael: ABC, it's easy Easy as123 It's like counting up to 3 Or simple as Do re mi Sing a simple melody Michael: A buh-buh buh buh-buh J5: A buh-buh buh buh-buh Michael: Em đến trường để học, em gái à Những điều em chưa bao giờ, chưa bao giờ biết trước đây... Jermaine: Giống như I trước E ngoại trừ sau C... Michael: Và tại sao hai cộng hai bằng bốn Giờ thì anh sẽ dạy em... J5: Dạy cho em Michael: Tất cả về tình yêu, em à... J5: Tất cả chuyện về tình yêu Jermaine: Ngồi xuống, ngồi xuống nào Tất cả những gì em cần làm là lặp lại theo anh. Điệp khúc: J5: ABC Michael: Dễ như... J5: 123 Michael: Hay đơn giản như... J5: Đồ rê mi Michael: ABC, 123, em yêu, em và anh! J5: ABC Michael: Dễ như là... J5: 123 Michael: Hoặc đơn giản như là... J5: Đồ rê mi Michael: ABC, 123, em à, em và anh! Tito: Coi nào, để anh yêu em tí nào! Jackie: Coi nào, để anh yêu em tí nào! Jermaine: Anh sẽ dạy cho em cách hát to điều đó lên! Michael: Nào nào nào Để anh cho em thấy tình yêu là thế nào! Đọc, viết và số học Là những nhánh của cây học vấn Jermaine: Nhưng không có những chiếc rễ tình yêu mỗi ngày thì em ơi Michael: Học vấn của em sẽ không đầy đủ Thầy sẽ chỉ em thấy J5: Cho em thấy Michael: Làm sao để đạt điểm A! J5: Nyah nyah nyah nyah nyah nyah! Michael: Đánh vần "anh" và "em" J5: Cộng cả hai vào! Jermaine: Nghe anh đi, đó là tất cả những gì em cần làm! Lặp lại điệp khúc Đoạn phăng: Michael: Ngồi xuống, em! Anh nghĩ anh yêu em mất rồi! Không! Đứng lên, em! Cho anh thấy em có thể làm gì! Lắc đi, lắc đi em, nào nào! Lắc đi, lắc đi em, ooo oooh! Lắc đi, lắc đi em, ha! 123, em, oo ooo! ABC, em, nah nah! Đồ rê mi, em, huh! Tình yêu dễ dàng như thế đó. J5: ABC Michael: ABC, dễ mà Dễ như một hai ba Giống như đếm đến ba Hoặc đơn giản như Đồ rê mi Hát một giai điệu đơn giản
     Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...
TOP