1. Musicteam

    Musicteam Tổ Chức

    LD - 站起來 Stand up / Zhan Qi Lai / Hãy đứng lên (Beijing 2008 Olympic Games)( (ft. Leehom Wang, Hong    Video Clip này được chèn từ YouTube. Bạn có thể xem trên các trình duyệt có hỗ trợ HTML5.
    [成龙]:站起来 我的爱牵着山脉 奔跑才有了期待 起点写着我的未来嗨呀嗨呀 终点没有成与败 [王力宏]:站起来 我的爱拥抱大海 超越不只是现在 跑过的精彩依然在嗨呀嗨呀 泪水是胜利感慨嗨呀 [成龙]:多少风雨的等待 穿越心灵彩虹告诉我的存在 王力宏:生命真实喝彩 我和你的崇拜 希望看见英雄奇迹般色彩 韩红:多少梦想的主宰 勇敢和我一起用心赢回真爱 成龙:彼此距离不在 你和我的竞赛 站起来终点没了起点也会在 [孙燕姿]:站起来 我的爱牵着山脉 奔跑才有了期待 起点写着我的未来嗨呀嗨呀 终点没有成与败 [韩 孙]:站起来 我的爱拥抱大海 超越不只是现在 跑过的精彩依然在嗨呀嗨呀 泪水是胜利感慨嗨呀 [韩红]:solo [合]:多少风雨的等待 穿越心灵彩虹告诉我的存在 生命真实的喝彩 我和你的崇拜 希望看见英雄奇迹般的色彩 多少梦想的主宰 勇敢和我一起用心赢回真爱 彼此距离不在 你和我的竞赛 站起来终点没了起点也会在 多少梦想的主宰 勇敢和我一起用心赢回真爱 彼此距离不在 你和我的竞赛 站起来终点没了起点也会在 站起来 我的爱牵着山脉 奔跑才有了期待 起点写着我的未来嗨呀嗨呀 终点没有成与败 [孙 王]:站起来 我的爱拥抱大海 超越不只是现在 跑过的精彩依然在嗨呀嗨呀 泪水是胜利感慨嗨呀 嗨呀嗨呀嗨呀... ---pinyin--- [ chéng lóng ]: zhàn qǐ lái wǒ de ài qiān zhe shān mài bēn pǎo cái yǒu le qī dài qí diǎn xiě zhe wǒ de wèi lái hēi ya hēi ya zhōng diǎn méi yǒu chéng yǔ bài [ wáng lì hóng ]: zhàn qǐ lái wǒ de ài yōng bào dà hǎi chāo yuè bù zhǐ shì xiàn zài pǎo guò de jīng cǎi yī rán zài hēi ya hēi ya lèi shuǐ shì shèng lì gán kǎi hēi ya [ chéng lóng ]: duō shǎo fēng yǔ de děng dài chuān yuè xīn líng cǎi hóng gào su wǒ de cún zài wáng lì hóng : shēng mìng zhēn shí hè cǎi wǒ hé nǐ de chóng bài xī wàng kàn jiàn yīng xióng qí jì bān sè cǎi hán hóng : duō shǎo mèng xiǎng de zhú zǎi yóng gǎn hé wǒ yì qǐ yòng xīn yíng huí zhēn ài chéng lóng : bí cǐ jù lí bú zài nǐ hé wǒ de jìng sài zhàn qǐ lái zhōng diǎn méi le qí diǎn yě huì zài [ sūn yàn zī ]: zhàn qǐ lái wǒ de ài qiān zhe shān mài bēn pǎo cái yǒu le qī dài qí diǎn xiě zhe wǒ de wèi lái hēi ya hēi ya zhōng diǎn méi yǒu chéng yǔ bài [ hán sūn ]: zhàn qǐ lái wǒ de ài yōng bào dà hǎi chāo yuè bù zhǐ shì xiàn zài pǎo guò de jīng cǎi yī rán zài hēi ya hēi ya lèi shuǐ shì shèng lì gán kǎi hēi ya [ hán hóng ]:solo [ hé ]: duō shǎo fēng yǔ de děng dài chuān yuè xīn líng cǎi hóng gào su wǒ de cún zài shēng mìng zhēn shí de hè cǎi wǒ hé nǐ de chóng bài xī wàng kàn jiàn yīng xióng qí jì bān de sè cǎi duō shǎo mèng xiǎng de zhú zǎi yóng gǎn hé wǒ yì qǐ yòng xīn yíng huí zhēn ài bí cǐ jù lí bú zài nǐ hé wǒ de jìng sài zhàn qǐ lái zhōng diǎn méi le qí diǎn yě huì zài duō shǎo mèng xiǎng de zhú zǎi yóng gǎn hé wǒ yì qǐ yòng xīn yíng huí zhēn ài bí cǐ jù lí bú zài nǐ hé wǒ de jìng sài zhàn qǐ lái zhōng diǎn méi le qí diǎn yě huì zài zhàn qǐ lái wǒ de ài qiān zhe shān mài bēn pǎo cái yǒu le qī dài qí diǎn xiě zhe wǒ de wèi lái hēi ya hēi ya zhōng diǎn méi yǒu chéng yǔ bài [ sūn wáng ]: zhàn qǐ lái wǒ de ài yōng bào dà hǎi chāo yuè bù zhǐ shì xiàn zài pǎo guò de jīng cǎi yī rán zài hēi ya hēi ya lèi shuǐ shì shèng lì gán kǎi hēi ya hēi ya hēi ya hēi ya... ---English Lyrics (translated by zhouzhzh) --- Title: Stand Up! Lyrist: Wang, Pingjiu Composer: Shu, Nan Artists: Jackie Chan, Leehom Wang, Stefanie Sun, and Hong Han [Jackie Chan] Stand up! My love is in connection with mountains. Only with running, there are expectations. My future is written at the starting line. Hey ya, hey ya... No matter it is success or failure at the ending line. [Leehom Wang] Stand up! My love embraces the oceans. To exceed is not just for the current time. The past glory of my running is still there. Hey ya, hey ya... Tears are emotional feeling of success. Hey ya. [Jackie Chan] It has been long for me waiting in hardship. To tell you the existence of me through the rainbow of soul. [Leehom Wang] The true cheers from our deepest hearts, and the worship shared by both you and me, are for the miraculous and heroic moment. [Hong Han] To realize all your dream, Come with me with your bravery and with all your heart to win back the true love. [Jackie Chan] There is no distance between you and me. It is a race between you and me. Stand up! Even if the finishing line is gone, there is still the starting point. [Stefanie Sun] Stand up! My love is in connection with mountains. Only with running, there are expectations. My future is written at the starting line. Hey ya, hey ya... No matter it is success or failure at the ending line. [Hong Han] Stand up! My love embraces the oceans. To exceed is not just for the current time. The past glory of my running is still there. Hey ya, hey ya... Tears are emotional feeling of success. Hey ya. [Chorus] It has been long for me waiting in hardship. To tell you the existence of me through the rainbow of soul. The true cheers from our deepest hearts, and the worship shared by both you and me, are for the miraculous and heroic moment. To realize all your dream, Come with me with your bravery and with all your heart to win back the true love. There is no distance between you and me. It is a race between you and me. Stand up! Even if the finishing line is gone, there is still the starting point. To realize all your dream, Come with me with your bravery and with all your heart to win back the true love. There is no distance between you and me. It is a race between you and me. Stand up! Even if the finishing line is gone, there is still the starting point. Stand up! My love is in connection with mountains. Only with running, there are expectations. My future is written at the starting line. Hey ya, hey ya... No matter it is success or failure at the ending line. Stand up! My love embraces the oceans. To exceed is not just for the current time. The past glory of my running is still there. Hey ya, hey ya... Tears are emotional feeling of success. Hey ya. Hey ya. Hey ya. [Thành Long] Đứng dậy nào Tình yêu của tôi dắt theo mạch núi Theo đuổi tới cùng mới có hy vọng Bắt đầu viết nên tương lai của tôi... hey ya... hey ya... Cuối cùng không có thành hay bại... [Vương Lực Hoành] Đứng dậy nào Tình yêu của tôi ôm lấy biển rộng Không chỉ vượt lên hiện tại Những điều tuyệt vời đã đi qua, vẫn còn đây... hey ya... hey ya... Nước mắt là cảm xúc thắng lợi... hey ya... [Thành Long] Bao nhiêu sóng gió vẫn đang chờ đợi Xuyên thấu tâm linh, cầu vòng nói lên sự tồn tại của tôi [Vương Lực Hoành] Cuộc đời thật rất tuyệt vời Sự sùng bái của anh và tôi Hy vọng được nhìn thấy màu sắc như kì tích anh hùng [Hàn Hồng] Làm chủ bao nhiêu ước mơ Dũng cảm mà cùng tôi đi chiến thắng tình yêu [Thành Long] Khoảng cách giữa chúng ta không còn nữa Cuộc đua của bạn và tôi Đứng dậy nào, điểm đích không còn thì vẫn còn điểm xuất phát [Tôn Yến Chi] Đứng dậy nào Tình yêu của tôi dắt theo mạch núi Theo đuổi tới cùng mới có hy vọng Bắt đầu viết nên tương lai của tôi... hey ya... hey ya... Cuối cùng không có thành hay bại... [Hàn Tôn] Đứng dậy nào Tình yêu của tôi ôm lấy biển rộng Không chỉ vượt lên hiện tại Những điều tuyệt vời đã đi qua, vẫn còn đây... hey ya... hey ya... Nước mắt là cảm xúc thắng lợi... hey ya... [Hàn Hồng] solo [All] Bao nhiêu sóng gió vẫn đang chờ đợi Xuyên thấu tâm linh, cầu vòng nói lên sự tồn tại của tôi Cuộc đời thật rất tuyệt vời Sự sùng bái của anh và tôi Hy vọng được nhìn thấy màu sắc như kì tích anh hùng Làm chủ bao nhiêu ước mơ Dũng cảm mà cùng tôi đi chiến thắng tình yêu Khoảng cách giữa chúng ta không còn nữa Cuộc đua của bạn và tôi Đứng dậy nào, điểm đích không còn thì vẫn còn điểm xuất phát Làm chủ bao nhiêu ước mơ Dũng cảm mà cùng tôi đi chiến thắng tình yêu Khoảng cách giữa chúng ta không còn nữa Cuộc đua của bạn và tôi Đứng dậy nào, điểm đích không còn thì vẫn còn điểm xuất phát Đứng dậy nào Tình yêu của tôi dắt theo mạch núi Theo đuổi tới cùng mới có hy vọng Bắt đầu viết nên tương lai của tôi... hey ya... hey ya... Cuối cùng không có thành hay bại... [Tôn Vương] Đứng dậy nào Tình yêu của tôi ôm lấy biển rộng Không chỉ vượt lên hiện tại Những điều tuyệt vời đã đi qua, vẫn còn đây... hey ya... hey ya... Nước mắt là cảm xúc thắng lợi... hey ya...
     Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...