Khi bình minh lên

Trong chuyên mục 'Tiểu thuyết' đăng bởi Sakura Hina, 23/2/2011. — 1.684 Lượt xem

 1. Sakura Hina

  Sakura Hina Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

  Khi bình minh lên

  [FONT=.VnTime] Giã- l¨n t¨n trªn mÆt biÓn ®Çy s­ư¬ng sím råi thæi vµo kh«ng khÝ chót h¬i biÓn mÆn mßi.Sãng- x« vµo nhau råi vì ßa ra, ®Ó l¹i nh÷ng ®¸m bät tr¾ng xãa tr«i ®Õn c¹nh mÊy bôi hoa ven bê .[/FONT]
  [FONT=.VnTime] B×nh minh, cã hai bãng d¸ng nhá xÝu lon ton trªn bê biÓn![/FONT]
  [FONT=.VnTime]- KhiÕt §an, tÆng cËu nµy – CËu bÐ khÏ ®éi lªn m¸i tãc c« nhãc mét chiÕc vư­¬ng miÖn ®ư­îc kÕt tõ nh÷ng b«ng hoa d¹i[/FONT]
  [FONT=.VnTime]- §Ñp qu¸! CËu cho tí thËt h¶?[/FONT]
  [FONT=.VnTime]- Uk! V× §an lµ nµng c«ng chóa ®¸ng yªu nhÊt nªn ®­ư¬ng nhiªn ph¶i tÆng cËu råi[/FONT]
  [FONT=.VnTime]- CËu kh«ng nãi dèi chø?[/FONT]
  [FONT=.VnTime]- Kh«ng hÒ! Sau nµy lín lªn tí nhÊt ®Þnh sÏ lÊy cËu ®Êy![/FONT]
  [FONT=.VnTime]- Sau nµy lµ bao giê?[/FONT]
  [FONT=.VnTime]- ¦m! ... Lµ khi chóng ta 18 tuæi.MÑ tí b¶o lóc ng­ưêi ta 18 tuæi th× sÏ trë thµnh ngư­êi lín, cã thÓ quyÕt ®Þnh mäi viÖc![/FONT]
  [FONT=.VnTime]- CËu hay trªu tí l¾m, ®Õn lóc ®ã ch¾c cËu ®· quªn hÕt råi![/FONT]
  [FONT=.VnTime]- VËy th× ... õm! Vò NhËt Nam xin høa: sau nµy, khi 18 tuæi nhÊt ®Þnh sÏ cÇu h«n TrÞnh KhiÕt §an ... ë bê biÓn nµy![/FONT]
  [FONT=.VnTime]- CËu høa nhÐ! SÏ kh«ng yªu c« bÐ nµo kh¸c, ngoµi tí![/FONT]
  [FONT=.VnTime]- Uk tí høa ... nÕu thÕ th× ®Õn lóc ®ã cËu còng ph¶i ®ång ý sÏ lÊy tí ®Êy![/FONT]
  [FONT=.VnTime] C« nhãc khÏ th¬m lªn tr¸n cËu b¹n:[/FONT]
  [FONT=.VnTime]- §©y lµ dÊu Ên ... sÏ kh«ng yªu tªn con trai nµo kh¸c ngoµi cËu ®©u![/FONT]
  [FONT=.VnTime] ... [/FONT]
  [FONT=.VnTime] * * *[/FONT]
  [FONT=.VnTime]_9 n¨m sau_[/FONT]
  [FONT=.VnTime]“ Reng reng reng reng reng”[/FONT]
  [FONT=.VnTime]- A ... l ... o![/FONT]
  [FONT=.VnTime]- TØnh dËy ®i, ®å ham ngñ[/FONT]
  [FONT=.VnTime]- Oa ... o¸p. Míi h¬n 4h, cËu kh«ng ngñ còng ph¶i nghÜ ®Õn ngu­êi kh¸c chø?[/FONT]
  [FONT=.VnTime]- Th× cã viÖc nªn míi ph¶i nhê ®Õn mÆt b¹n th©n mµ! H«m qua tí ®· nãi chuyÖn ®iÖn tho¹i víi Ngäc ®Õn gÇn 11h.Lóc s¾p cóp m¸y, nµng cßn rñ tí ®i ch¬i c«ng viªn! hahaha ... [/FONT]
  [FONT=.VnTime]- ChuyÖn cña cËu th× cã liªn quan g× ®Õn tí?[/FONT]
  [FONT=.VnTime]- Nµy, mai tí nªn mÆc g×? – Nam hµo høng ë ®Çu d©y bªn kia[/FONT]
  [FONT=.VnTime]- Th× cø ¸o ph«ng, quÇn jean nh­ư mäi khi ®i - §an uÓ o¶i[/FONT]
  [FONT=.VnTime]- ThÕ th× g©y Ên tư­îng víi nµng sao ®­uîc?[/FONT]
  [FONT=.VnTime]-VËy th× com-lª-ca-ra-v¸t ®©u, thßng vµo ![/FONT]
  [FONT=.VnTime]- Nh­ưng ®©y míi chØ lµ mét buæi ®i ch¬i mang ý nghÜa b¹n -bÌ th«i mµ? Cã ph¶i ®i cÇu h«n ®©u ?[/FONT]
  [FONT=.VnTime]- Th«i nh¸.Tù gi¶i quyÕt ®i, tí bã tay vµ ®Çu hµng v« ®iÒu kiÖn. ... h¬ ... oa ... tí ®i ngñ ®©y! Chóc mét buæi ®i ch¬i vui vÎ víi .. ê ... Ngäc .Chµo vµ ®õng cã gÆp l¹i tí cho ®Õn khi vô nµy kÕt thóc! ... bye[/FONT]
  [FONT=.VnTime]- Nµy, b¹n bÌ lóc ho¹n n¹n cã nhau mµ bµ ®èi xö víi t«i thÕ ®Êy h¶? Nµy[/FONT]
  [FONT=.VnTime]“ Tót tót tót” [/FONT]
  [FONT=.VnTime]Kh«ng chê Nam nãi hÕt c©u, §an dËp m¸y ... Cø tu­ëng nh¾m m¾t vµo lµ l¹i ngñ ®­uîc ngay nh­ung giê trong ®Çu nã chØ toµn hiÖn lªn nh÷ng h×nh ¶nh cña Nam![/FONT]
  [FONT=.VnTime] ... [/FONT]
   


  banthanoihayluonbentoi thích điều này.

 2. banthanoihayluonbentoi

  banthanoihayluonbentoi tình bạn#tình yêu Thành viên thân thiết

  Tham gia:
  13/2/2011
  Bài viết:
  103
  Lượt thích:
  67
  Kinh nghiệm:
  0
  Nghề nghiệp:
  Học sinh
  quỷ trắng viết hay lắm pà con oi :KSV@07:cam on nhieu vao nha
   
 3. Sakura Hina

  Sakura Hina Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

  Tham gia:
  17/2/2011
  Bài viết:
  26
  Lượt thích:
  10
  Kinh nghiệm:
  0
  Nghề nghiệp:
  Học sinh
  Ôi cái máy tính chết tiệt.Sao ta không sửa được bài thế này? :KSV@15:
  Mọi người đọc thấy có gì sai sót thì thông cảm nha.hic:KSV@17:
   

Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...