Chuyện của cô bé cuối cấp

Trong chuyên mục '[☼] Xúc cảm' đăng bởi vui_in, 12/3/2011. — 1.726 Lượt xem

 1. vui_in

  vui_in Thành viên mới

  Chuyện của cô bé cuối cấp

  giờ đã là sinh viên năm 2, nhưng vẫn nhớ những ngày còn học sinh...mở ra trang nhật ký của những ngày ấy... thấy vui lạ^^

  Thø 3 ngµy 24 th¸ng 6
  M×nh 17 tuæi råi. Vµ thËt ngí ngÈn khi bän nã cø b¶o m×nh kh«ng lµm nh÷ng chuyÖn bän con g¸i kh¸c hay lµm. Nh­ lµ viÕt nhËt kÝ. ThËt lè bÞch. TrÎ con. Ví vÈn
  Mµ ch¶ hiÓu v× sao l¹i dÉn ®Õn c¶nh t­îng khñng khiÕp hiÖn nay trªn gi­êng m×nh. õ! M×nh ®ang n»m bß ra gi­êng hÝ ho¸y viÕt nhËt kÝ. Kh«ng thÓ tin ®­îc!!! Kh«ng thÓ tin ®­îc
  Mét ®øa nh­ m×nh mµ l¹i viÕt nhËt kÝ. B×nh tÜnh…
  ®©y chÝnh lµ lÝ do. V× m×nh hay mÊt b×nh tÜnh, mµ viÕt lµ c¸ch tèt nhÊt gióp m×nh trÊn tÜnh l¹i. Nhí cã lÇn m×nh næi nãng chØ v× ®ang ch¬i pikachu mµ mÑ b¾t m×nh xuçng bÕp tr«ng nåi thÞt rang cho mÑ. M×nh ®· vµo mét gãc xÐ n¸t quyªn bµi tËp to¸n (v× nã n»m ngay trªn bµn). vµ khi hoµn hån th× m×nh thùc sù hèi hËn. Bëi ngay sau ®ã nåi thÞt rang ch¸y khÐt lÑt vµ mÑ cho m×nh mét trËn t¬i bêi. Cµng hèi hËn h¬n bëi tèi ®ã m×nh ph¶i bß ra gi­êng lµm hÕt toµn bé ®ãng bµi tËp bÞ xÐ.
  VËy ®Êy! B¹n bÌ ®øa nµo còng cã mét c¸i bµn häc siªu cute, thËm chÝ cßn ®­îc trang trÝ thªm bëi mét héc tñ nhá xÝu ®ùng ®å trang søc. Cßn m×nh, häc trªn gi­êng, ¨n trªn gi­êng, quËy ph¸ còng trªn gi­êng. Sao bÊt c«ng thÕ. BÊt c«ng… bÊt c«ng… b×nh tÜnh…
  Thõa nhËn lµ m×nh ch¶ cã høng thó víi c¸i héc tñ ®ùng ®å trang søc. Bëi m×nh chóa ghÐt nh÷ng ®å loÌ loÑt. ®Æc biÖt m×nh dÞ øng víi ®å trang søc lÊp l¸nh. nh­ng c¸i bµn häc th× cã qu¸ ®¸ng l¾m kh«ng?...><
  Mµ còng ch¶ cÇn ghen tÞ nhiÒu cho mÊt c«ng. Ýt ra th× m×nh còng ®· biÕn c¸i gi­êng thµnh mét n¬i kh¸ lÝ t­ëng.
  ®Çu gi­êng cã mÊy c¸i mãc d¸n t­êng, n¬i m×nh treo lóc th× mÊy gãi bß kh«, lóc th× mÊy gãi bim bim, ®ñ c¶…^^
  Gi÷a gi­êng ®Ó mÊy quyÓn s¸ch nµo th× To¸n, Lý, Ho¸…®Ó m×nh cã thÓ víi lÊy ngÊu nghiÕn bÊt cø lóc nµo vµ còng ®Ó l¨n ra ngñ bÊt cø lóc nµo.
  Cuèi gi­êng lµ truyÖn tranh, còng ®ñ thÓ lo¹i, nµo conan, doremon ®Õn b¶y viªn ngäc rång… nghe còng o¸ch phÕt ®Êy chø.
  ói !!!
  MÑ võa vµo. thÊy m×nh ®ang hÝ hói nªn kh«ng lµm phiÒn. XÊu hæ qu¸!!! MÑ mµ biÕt m×nh viÕt nhËt kÝ ch¾c c­êi m×nh thèi mòi. Kh«ng ®­îc nãi víi mÑ.
  NghØ viÕt n»m häc ®·…

  Thø 4 ngµy 2-7
  Buæi s¸ng, ®i häc thªm to¸n thÇy TuÊn. B×nh th­êng th× m×nh häc chiÒu m·i gÇn 6h míi vÒ. ThÕ mµ häc buæi s¸ng vÒ sím kinh, míi 9h30. VÒ lóc nµy thÕ nµo còng ph¶i h× hôc nÊu c¬m. NghÜ m·i, m×nh víi TuyÕn (con em hä) ®i ®äc truyÖn cho s­íng. NhiÒu lóc nghÜ còng thÊy m×nh l­êi kinh khñng nh­ng mµ sau thêi gian häc hµnh c¨ng th¼ng th× m×nh còng cÇn x¶ stress chí. §óng kh«ng?
  GÇn 11h hai ®øa míi tß tß kÐo nhau vÒ. Qua nhµ Duyªn, nã rñ vµo ch¬i. Vµo lu«n. M×nh ®Æc biÖt thÝch bÓ c¸ nhµ nã. ®Ñp kinh. Nµy nhÐ, mét con sao biÓn siªu cute, mét con c¸ rång siªu dòng m·nh, l¹i cßn to n÷a. Nh­ng m×nh míi chäc bän nã cã tÝ con Duyªn ®· ®uæi ®i. Nã b¶o nh×n mÆt m×nh mÊy con c¸ sî ch¹y mÊt dÐp. H« h« h«. C¸ rång g× mµ nh¸t gan, ch¾c c¸ rång nhµ nã lµ ®å rám. Nh­ng mµ …hic…mÆt m×nh ®¸ng sî vËy sao. Tù kØ
  ChiÒu…
  Võa nãi chuyÖn víi anh § (mét trong nh÷ng ng­êi thµnh ®¹t ë lµng m×nh). Buån l¾m ý. Cã c¶m gi¸c ¶nh h¬i bÞ coi th­êng m×nh. nhÊt lµ sau khi m×nh nãi sÏ thi ngo¹i th­¬ng. H¼n anh ý nghÜ m×nh lµ ®øa tinh vi. Cµng nghÜ cµng thÊy tøc. §· vËy m×nh häc thËt giái cho bâ tøc. Thi ®ç vµo tr­êng cho anh Êy lÐ m¾t ch¬i.
  Ai b¶o nh÷ng ®øa kh«ng ®­îc häc ë c¸c trung t©m Anh ng÷ nh­ m×nh th× kh«ng thÓ thi khèi D. Chê ®Êy…  Thø 3 ngµy 16-7
  S¸ng nay häc thªm Ho¸. Ch¾c thÇy ®Ó ý m×nh råi. M©ý bµi thÇy cho m×nh lµm ®­îc hÕt hµ! Còng kh«ng khã l¾m. ChØ bùc m×nh bän con trai bµn 5. Chóng nã cùc k× v« duyªn lu«n ý. Nµy nhÐ! Trong giê häc th× nãi linh tinh, l¹i cßn nÐm giÊy lªn bµn m×nh. l¹i cßn ¨n nãi th« lç kh«ng thÓ t¶. §Êy! M×nh mµ lµ con trai th× tôi nã biÕt tay m×nh. Trong sè bän ®Êy cã th»ng N. Th»ng nµy h×nh nh­ ®ang thÝch T. Cø thÊy viÕt th­ linh tinh.
  Kh¸nh (th»ng em trai) lªn Hµ Néi còng ®­îc gÇn 1 th¸ng råi. HÌ nµo nã còng ®­îc ®i ch¬i thÕ ®Êy. Trong khi m×nh th× toµn bÞ b¾t ë nhµ thæi c¬m víi l¹i häc hµnh tÑt khãi. BÊt c«ng…
  Nh­ng mµ chiÒu nay nã còng vÒ råi, ch¶ biÕt cã mua quµ g× cho m×nh kh«ng.
  V× lµ ®ang trong giai ®o¹n n­íc s«i löa báng nªn chØ khi høng chÝ lªn míi viÕt mÊy dßng vµo nhËt kÝ th«i. Chí nghe bän b¹n nãi ngµy nµo còng viÕt l¸ch. ín qu¸ ®i. Thêi gian Êy ®Ó xem phim cßn h¬n. ChØ cßn mét tuÇn n÷a lµ m×nh b¾t ®Çu ®i häc ë tr­êng råi. MÊy th¸ng hÌ kh«ng gÆp bän nã, còng thÊy nhí nhí. Th× ®i häc thªm còng gÆp, nh­ng mµ thÊy th× chØ kÞp vÉy vÉy tay víi nhau, ch¶ nãi ®­îc c©u g×. Häc kh¸c nhau mµ.  Thø 3 ngµy 22-7
  Oa !!! Ngµy ®Çu tiªn ®i häc ch¶ tèt ®Ñp g×. Cø nh­ cã hån ma ®eo ®uæi, ®en ®ñi qu¸ ®i.
  S¸ng ®i häc ph¶i nhÞn ®ãi. DËy muén mµ. Tíi tr­êng t­ëng khÊm kh¸ h¬n ai ngê quªn mang th¾t l­ng, l¹i cßn ®i dÐp lª chø. Võa vµo tiÕt ®Çu tiªn ®· bÞ thÇy H tãm råi. MÊt c¶ tiÕt ®øng d­íi v¨n phßng. Hõ… nghÜ l¹i thÊy tøc qu¸, «ng H m¾ng bän m×nh tÖ h¹i lu«n. lµm nh­ lµ nÕu kh«ng cã bän m×nh th× c¸i tr­êng nµy sÏ trë nªn tèt ®Ñp h¬n vËy. ChÝnh nhê nh÷ng ®øa nh­ m×nh nªn tr­êng nµy míi tö tÕ thÕ nµy ®Êy…bùc qu¸!!! Lóc Êy tÝ n÷a m×nh ®· c·i l¹i æng råi, nÕu con HiÒn kh«ng ng¨n c¶n.
  A!!! m×nh cã ý t­ëng nµy hay ho cùc. M×nh sÏ thµnh lËp héi ®ång b¶o vÖ quyÒn lîi häc sinh. Héi ®ång nµy sÏ lªn tiÕng chèng ®èi nh÷ng hµnh vi vi ph¹m ®Õn quyÒn häc sinh (®Æc biÖt lµ nh÷ng ®øa nh­ m×nh, t¹i m×nh chØ quªn th«i mµ, lµm g× d÷ vËy chí). ThËm chÝ sÏ xö ph¹t thÇy c« vi ph¹m. ThÕ nµy th× c¸c thÇy cã mµ chÕt hµng lo¹t…he..he..he.. nh­ng mµ tham väng cña m×nh cao xa qu¸. Chê khi nµo m×nh lµm bé tr­ëng bé gi¸o dôc ®·
  óI trêi! VÉn ch­a hÕt ®©u. §Õn tiÕt thø 3 cßn gÆp ngay mét bµ c« d÷ d»n n÷a. Sè lµ h«m qua m×nh nghØ buæi gÆp gì gi¸o viªn chñ nhiÖm, nªn kh«ng biÕt mÆt mòi cæ ra sao. Võa nh×n thÊy cã mét l¸t ®· biÓu d­¬ng tinh thÇn cña m×nh “nghØ buæi häp mÆt ®Çu n¨m ë nhµ ngñ n­íng”. KÖ m×nh. T¹i m×nh thÊy mäi n¨m cã ai biÕt g× ®©u. Tù dư­ng n¨m nay ®æ ®èn.
  µ µ… tÝ quªn. Cßn chuyÖn nµy n÷a míi ®au ®Çu nÌ. Tèi qua th»ng BÝ gäi ®iÖn cbo m×nh, n»ng nÆc ®ßi kÕt nghÜa anh em. §óng h©m! Nh­ng mµ nghe còng hay hay. M×nh ®ång ý thÕ cã lÏ nã sÏ bá qua kh«ng thÌm kÕt m×nh n÷a. Hay! Mµ th»ng nµy kÓ ra còng ngu. M×nh th©ý bän con trai x­a nay toµn thÝch con g¸i xinh x¾n ®¸ng yªu,thÕ mµ nã b¶o kÕt m×nh míi tëm chí. Æc Æc… nã nãi thÕ ®­îc mÊy th¸ng råi. M×nh mÆc kÖ! L¹i cßn nghÜ ra ®ñ mäi chiªu ®Ó nã kh«ng thÝch m×nh n÷a, thÕ lµ tr­íc mÆt nã m×nh ph« ra toµn khuyÕt ®iÓm..hi hi hi. Cã lÇn nã mêi m×nh ¨n b¸nh, m×nh b¶o lµ s¸ng ®i vÖ sinh quªn ch­a röa tay, tiÕt nµo m×nh còng luîn nhµ vÖ sinh nh­ kiÓu cña ®øa ¨n nhiÒu , th¶i nhiÒu h«h«h«. Mçi lÇn nã gäi ®iÖn m×nh ®Òu nãi lµ ®ang thæi c¬m,vµ sau ®ã thÓ nµo còng cã lÝ do lµ ch¸y khÐt lÑt c¸i g× ®ã ®Ó cóp m¸y. M×nh thËt th«ng minh, s¸ng l¸ng….

  T×nh cê ®äc ®­îc mét bµi trong quyÕn s¸ch cò, chÐp nguyªn v¨n ®©y

  “the ABC’s that make dream”
  Avoid (tr¸nh) nh÷ng thãi quen xÊu
  Believe (tin t­ưëng) vµo chÝnh b¶n th©n
  Consider (xem xÐt) mäi viÖc tõ mäi gãc ®é
  Don’t (®õng) bao giê bá cuéc
  Enjoy (tËn h­ëng) cuéc sèng h«m nay. Ngµy h«m qua ®· qua råi vµ ngµy mai cã thÓ kh«ng bao giê ®Õn
  Family and friends (gia ®×nh vµ b¹n bÌ) lµ nh÷ng kho tµng, h·y biÕt yªu quý hä
  Give (cho) nhiÒu h¬n nhËn
  Ignore (phít lê) nh÷ng g× lµm b¹n n¶n lßng
  Join (hoµ nh©p) vµo céng ®ång
  Keep trying (lu«n cè g¾ng) dï mäi viÖc d­êng nh­ khã kh¨n
  Love (yªu) m×nh vµ ng­êi kh¸c
  Make dreams come true ( biÕn giÊc m¬ thµnh hiÖn thùc)
  Never (kh«ng bao giê) lõa dèi
  Open up (më réng) tÇm m¾t ®Ó nh×n b¶n chÊt sù viÖc


  Practice (luyÖn tËp) ®Õn khi thÊy hoµn h¶o
  Quitters never win and winners never quit (nh÷ng ng­êi bá cuéc kh«ng bao giê thµnh c«ng vµ nh÷ng ng­êi thµnh c«ng kh«ng bao giê bá cuéc)
  Read (®äc) thËt nhiÒu
  Stop (dõng) ngay thãi quen tr× ho·n
  Take control (®iÒu khiÓn) ®­îc lêi nãi, hµnh vi vµ c¶ sè phËn cña m×nh
  Understand (hiÓu) b¶n th©n ®Ó hiÒu ng­êi kh¸c tèt h¬n
  Visualize (h×nh dung, t­ëng t­îng) ra nhiÒu mong ­íc
  Want (muèn) ®¹t ®­îc ­íc m¬ ®ã h¬n bÊt k× c¸i g×
  X-ccelerate (®Çy m¹nh) nh÷ng nç lùc
  You (b¹n) lµ thùc thÓ duy nhÊt, kh«ng ai thay thÕ b¹n ®­îc
  Zero in on your goals (nh»m th¼ng vµo nh÷ng môc ®Ých cña b¹n ) vµ tiÕn tíi chóng

  «i zåi! ViÕt xong muèn hoa c¶ m¾t…
  Ngñ c¸i ®·…

  Thø 4 ngµy 23-7
  Con Loan võa c¶nh b¸o m×nh. Nã b¶o bän con g¸i trong líp ®ang bµn t¸n x«n xao vÒ chuyÖn gi÷a m×nh vµ BÝ. Bã tay! ThËt kh«ng hiÓu chóng nã bµn t¸n vÒ c¸i g× c¬ chø. V× m×nh thõa biÕt cã chuyÖn g× ®©u mµ bµn. §óng lµ lò con g¸i l¾m chuyÖn!!! Nh­ng mµ thÊy tøc qu¸, ®©y ®©u ph¶i chuyÖn cña bän nã, bµn t¸n c¸i g× chø. Dï cho lµ cã chuyÖn ®i n÷a chóng nã còng kh«ng ®­îc l«i m×nh ra lµm ®Ò tµi cho mét cuéc tranh luËn v« bæ nh­ vËy. Tù d­ng thÊy m×nh cø nh­ lµ c«ng cô gi¶i trÝ. øC!!!
  Giê l¹i thÊy tøc víi c¶ th»ng BÝ n÷a. Mäi chuyÖn ®Òu do nã mµ ra chø ®©u. Bµy ®Æt kÕt nghÜa anh em. ®å ®iªn! ®å dë h¬i
  Giê chØ m×nh lµ thiÖt thßi. Ngay c¶ con Loan còng kh«ng hiÓu m×nh. Sao nã nì nãi thÕ. M×nh tiÕc th»ng BÝ ­. C«ng nhËn lµ m×nh kh«ng cã nhiÒu th»ng con trai ®eo ®uæi, nh­ng thÕ kh«ng cã nghÜa lµ m×nh tiÕc nuèi mét th»ng m×nh kh«ng thÝch. Tù hái nã cã ph¶i lµ b¹n th©n cña m×nh kh«ng ®©y? bùc. nghÑn lêi. Tøc
  L¹i cßn con H­êng, tËn bªn A9 mµ còng nghe ®­îc chuyÖn nµy. Nã hái m×nh cã chuyÖn g×, m×nh chèi ph¨ng, sau ®ã th× nã còng kh«ng hái thªm g× n÷a. may thÕ
  Nh­ng mµ chuyÖn nµy cã vÎ lan réng phÕt råi ®Êy, ®óng lµ ch¶ hiÓu nåi. Lµm sao mµ bän nã r¶nh rçi lan truyÒn mét chuyÖn nh­ thÕ nµy nhØ? ThËt kh«ng tin næi. Thêi gian ví vÈn ®ã ®Ó giµnh ch¬i pikachu cßn s­íng h¬n. V¤ Bæ


  Thø 5 ngµy 24-7
  Tèi qua ngåi cè nÆn ra mét c¸i th­ hoµn chØnh ®Ó göi cho BÝ. Nãi râ rµng ®Ó cho nã hiÓu lµ m×nh vèn ch¶ thÝch nã tÝ nµo vµ nãi c¶ vÒ t×nh tr¹ng x«n xao trong líp n÷a. Mµ ch¶ hiÓu sao lóc Êy l¹i viÕt mét m¹ch hÕt c¸i th­ ( gäi lµ th­ thÕ chø nham nhë nh­ tê giÊy nh¸p, v× m×nh xÐ trong quyÓn nh¸p ra mµ). Ngåi ®äc l¹i thÊy v¨n m×nh còng kh«ng ®Õn nçi nµo, ch­a nãi lµ h¬i bÞ hay vµ thuyÕt phôc, mçi téi sai chÝnh t¶ nhiÒu qu¸.Th©y kÖ! Th»ng nµy thÊy m×nh sai chÝnh t¶ nhiÒu, m×nh cÈu th¶ nã cµng ghÐt chí sao..hª hª
  S¸ng nay m×nh ®­a th­ cho nã, th»ng bÐ trßn m¾t nh×n m×nh. Ch¾c kh«ng dÌ mét ®øa thi häc k× ®­îc 3,5 v¨n n¨m líp 11 nh­ m×nh l¹i cã kh¶ n¨ng viÕt th­. §õng cã mµ khinh th­êng tui thÕ chø! Hõ
  Giê nµy ch¾c nã còng ®äc råi. ChØ sî th»ng nµy cËn vËy, ch÷ m×nh xÊu, l¹i cßn sai chÝnh t¶ choe choÐt n÷a. Nã ®äc xong toÐt m¾t, kh«ng hiÓu ®­îc ý tø s©u xa m×nh göi g¾m trong Êy th× uæng c«ng.
  Trêi ¹! §ang trong gi©y phót hæi t­ëng miªn man th× bông m×nh ®au anh ¸ch. Tíi ngµy Êy råi mµ! C¶ tuÇn råi mÑ b¾t m×nh uèng thuèc b¾c, l¹i cßn nãi ®¶m b¶o uèng xong kh«ng cßn thÊy ®au n÷a… ch¾c mÑ m×nh gÆp lang b¨m råi. PhÝ tiÒn. §· vËy c¶ tuÇn m×nh cßn cè chÞu ®ùng thuèc ®¾ng ng¾t n÷a chø. Tøc qu¸ ®i!!!

  Thø 2 ngµy 28-7
  S¸ng ®i häc. MÊy lÇn 4 m¾t ch¹m nhau. µ kh«ng! 6 m¾t chø, v× h¾n 4 m¾t mµ. Nh×n mÆt h¾n ñ ª, téi téi µ. Nh­ng mµ kÖ, ®©u liªn quan t¬i m×nh ®©u
  ChiÒu vÒ, ®äc l¹i th­ BÝ, trong m×nh chît d©ng lªn mÆc c¶m téi lçi. Sao m×nh tÖ h¹i thÕ nhØ! Nì ®èi xö víi ng­êi ®èi xö tèt víi m×nh tÖ nh­ vËy. M×nh mµ chÕt cã khi ph¶i xuèng 3 tÇng ®Þa ngôc v× chuyÖn nµy mÊt (céng thªm c¸c téi kh¸c cã khi xuèng tÇng thø t¸m…hic)
  B©y giê tù d­ng rÊt hay nghÜ vÒ BÝ. Cµng lóc cµng nhiÒu h¬n. cµng lóc cµng thÊy téi nghiÖp h¾n. Sao h¾n l¹i ®i thÝch mét ®øa nh­ m×nh c¬ chø! Ngu nhØ?? VÒ chuyÖn m×nh ®· lµm tæn th­¬ng h¾n thÊy d»n vÆt qu¸ ®i. ThËt lµ…
  Mµ tõ h«m göi th­ tíi giê h¾n còng kh«ng nãi chuyÖn víi m×nh n÷a, võa lµm m×nh nhÑ nhâm, võa lµm m×nh ph¶i suy nghÜ. §iªn lªn mÊt. ¤I chÕt mÊt. M×nh ®au ®Çu qu¸ råi. ChÕt mÊt th«i…………
  Thø 4 ngµy 30-7
  S¸ng nay. M×nh ®· gÆp mét chuyÖn v« cïng khñng khiÕp. ThËt ®Êy! V« cïng khñng khiÕp. ¸c méng. ¸c méng. Võa n·y ngåi cßn kh«ng d¸m cÇm bót, tay cø run run. Sao l¹i lµ m×nh . Khñng khiÕp qu¸!
  Còng nh­ c¸c buæi s¸ng kh¸c th«i, m×nh ®i häc. §­êng m×nh ®i cã mét ®o¹n ph¶i ®i qua c¸nh ®ång. Mäi khi ®­êng nµy ®«ng l¾m, nh­ng h«m nay ®i sím nªn v¾ng vÎ,chØ cã m×nh. §ang ®i gÆp mét ng­êi ®µn «ng d¾t xe ®¹p, h×nh nh­ xe anh ta bÞ háng. ThÊy m×nh anh ta lËp tøc xin qu¸ giang. M×nh ®ång ý lu«n. ®i ®c mét ®o¹n thÊy anh ta ®Æt tay lªn eo m×nh. m×nh nghÜ ch¾c t¹i ®­êng xãc qu¸, nh­ng råi bµn tay ®ã ®Æt lªn cao h¬n, m×nh quay l¹i nh×n. Bµn tay h¾n ta….., thËt kinh khñng……… m×nh ngay lËp tøc ®uæi h¾n xuèng xe. May m¾n lµ h¾n nh¶y xuèng ngay chø kh«ng th× m×nh còng ch¶ biÕt ph¶i lµm thÕ nµo. C¶ buåi s¸ng ch¶ ®­îc ch÷ nµo vµo ®Çu, cø nghÜ ®Õn th«i lµ ®· rîn hÕt c¶ ng­êi, nåi hÕt da gµ. Sî qu¸ ®i.

  Thø 2 ngµy 18-8
  LÞch häc b¾t ®Çu dµy, nªn m×nh chuyÓn lªn nhµ trä cho tiÖn. Dï lµ ®· sèng ë ®©y c¶ n¨m häc tr­íc nh­ng víi m×nh n¬i nµy vÉn thËt khã sèng (vÒ sinh ho¹t c¸ nh©n th«i). ThËt khã kh¨n, c¶ tuÇn råi m×nh ch¼ng häc hµnh g× c¶, vÉn bÞ ¸m ¶nh chuyÖn Êy. Th«i kÖ ®i, m×nh cÇn cè g¾ng. Môc tiªu cñat m×nh lµ ngo¹i th­¬ng c¬ ®Êy. NhÊt ®Þnh ph¶i cè g¾ng, kh«ng ®­îc chÞu thua l­êi biÕng ®©u ®Êy. M×nh cã rÊt nhiÒu dù ®Þnh vµ môc tiªu cho t­¬ng lai. Vµ chØ cßn mét c¸ch lµ cè g¾ng hÕt m×nh. Nhí l¹i mét c©u cña con em hä (®ang häc ®¹i häc)
  “h«m nay kh«ng häc
  Ngµy sau chÕt ®ãi”
  Víi m×nh häc ®Ó cuéc sèng kh«ng tr«i qua v« nghÜa vµ th¼ng tiÕn tíi môc tiªu trong t­¬ng lai

  Ngo¹i th­¬ng!!!
  Cè lªn
  Thø 3 ngµy 19 th¸ng 8
  Ngåi häc mét m×nh buån qu¸! Giê m×nh cµng thÊu hiÓu c¶m gi¸c alone. ThÌm ®­îc nghe nh¹c qu¸. Trêi l¹i ®ang m­a, muèn ®c nghe “Rhythm of the rain”. Cã lÏ m×nh ph¶i tiÕt kiÖm ®Ó mua m¸y nghe nh¹c th«i, chø cø thÕ nµy th× buån ch¸n nhÊt qu¶ ®Êt mÊt. RÇu thói ruét.
  Thø 6 ngµy 29 th¸ng 8
  Cuèi tuÇn råi vµ còng lµ cuèi th¸ng lu«n. M×nh ngåi ®©y trèng rçng vµ c« ®¬n. Kh«ng biÕt 9 th¸ng n÷a th× t©m tr¹ng cña m×nh sÏ thÕ nµo. M×nh cã thÓ tù tin b­íc vµo phßng thi ko? Hay ko cã chót lßng tin nµo vµo b¶n th©n.12 n¨m ®· tr«i qua, nhanh chãng nh­ mét giÊc ngñ nhÑ nhµng vµ h¹nh phóc. M×nh s¾p qua tuæi häc sinh råi, vËy mµ b©y giê ®Õn t­¬ng lai m×nh còng ch¼ng bik nã ra sao. M×nh cã thÓ lµm g× cho t­¬ng l¹i cña chÝnh m×nh ®©y ngo¹i trõ cè g¾ng vµ kiªn nhÉn chê ®îi. Mong r»ng m×nh sÏ cè g¾ng ®Ó ko tõ bá vµ thùc hiÖn giÊc m¬.


  Thø 6 ngµy 5 th¸ng 9
  Mét tuÇn n÷a ®· l¹i tr«i qua, C¶m gi¸c lóc nµy thËt hçn ®én. Buån cã. Bèi rèi cã. GiËn hên còng cã. M×nh ®i häc rÊt muèn hoµ ®ång cïng bän kia nh­ng mµ sao khã thÕ. Chóng nã vµ m×nh nh­ hai côc cña Tr¸i §Êt ch¼ng bao giê gÆp ®c nhau.
  Th«i! DÑp bá nh÷ng c¶m xóc ví vØn t¹i ®©y. Míi võa bÞ ng· xe xong. Xuèng dèc m×nh chØ bãp phanh nhÑ mét c¸i thui mµ bay lun, n»m cßng queo c¹nh ®èng c¸t. Lóc ®ã mµ ®­îc quay camera th× ®Ñp ph¶i biÕt. Råi tay ch©n ®Óu bÇm tÝm, x©y x­íc hÕt ¸. TÝ cßn ®i lu«n m©y c¸i r¨ng cöa Êy chø. VÉn cßn ngåi ®©y mµ viÕt nhËt kÝ ®· lµ may m¾n l¾m råi ®Êy.
  Thø 4 ngµy 17 th¸ng 9
  Xem phim mµ buån ngñ qu¸, hai m¾t dÝp l¹i vµ…ngñ lóc nµo ko hay. GiËt m×nh tØnh dËy ®· 2h, m×nh véi vµng chuÈn bÞ ®i häc, tranh thñ viÕt l¹i lêi nh¾n mai m×nh ®c nghØ. Xong, lÊy xe phãng tíi tr­êng. H×nh nh­ m×nh ®i muén qu¸ th× ph¶i, ch¼ng cã ma nµo c¶. ña! Võa nghe cã tiÕng nh¹c phim, ®· 2h h¬n råi mµ, lµm g× cßn phim. Chµ! Phim 1h h«m nay hÕt muén thËt. Tíi tr­êng, m×nh khñng ho¶ng lu«n. TÐ ra míi cã h¬n 1h. C¶ tr­êng v¾ng lÆng. Pã tay. Quay vÒ m×nh ngã ®ång hå, míi cã 1h15. §iªn! LÇn sau th× nh×n cho kÜ. Trêi! MÖt qu¸! Lªn gi­êng ngñ tiÕp.
  ChiÒu... c¶ lò ra ban c«ng m×nh kÓ cho tôi nã nghe chuyÖn råi. Ui cha! Chóng nã c­êi bÓ bông lu«n, c­êi sÆc sôa lµm m×nh tøc ®iªn ng­êi. Cã j ®¸ng c­êi ®©u chø!


  Thø 5 ngµy 2 th¸ng 10
  §ang ngåi häc th× ®ét nhiªn m×nh nghe they cã tiÕng l¹ch b¹ch vç c¸nh. T­ëng con d¬i, ho¸ ra l¹i lµ mét chó chim xinh xinh. Mµ ®©y lµ chim j nhë? Chim sÎ, chim Ðn hay chim j? ko bik nh­ng mµ nh×n iu l¾m. Cuèi cïng th× c¶ hai ®i ngñ, m×nh cho nã vµo trong mµn. Lóc ngñ thØnh tho¶ng l¹i giËt m×nh v× nã ®©u cã chÞu ngñ yªn ®©u.
  Thø 6,
  Võa dËy m×nh ®· tãm ngay lÊy nã ®ang ®Ëu ë mét gãc trong mµn, ®ót vµo cÆp ®­a tíi líp ®Þnh sÏ khoe bän co Loan. Võa vµo cöa líp th× nã nay vôt ra, lao th¼ng vµo cöa ®¸nh “bèp”. Téi nghiÖp! Sau ®ã th× ®Ëu lªn c¸nh qu¹t trÇn. MËn bËt qu¹t lªn, cã lÏ do chãng mÆt qu¸ nªn nã h¹ xuèng cöa sæ vµ m×nh ®· b¾t l¹i ®c thËt dÔ dµng. Chê lóc Loan ®Õn hai ®øa ch¹y véi ®i WC råi th¶ con chim nhá téi nghiÖp ra. Ch¶ bik nã cã sèng næi ko? L  Thø 3 ngµy 7 th¸ng 10
  Míi m­în ®c cña MËn quyÓn truyÖn hay kinh. MÊy ngµy nay dÑp hÕt häc hµnh dån søc cho nã. Mçi téi dµi khñng L. §äc muèn toÐt m¾t!
  VËy mµ hum tr­íc l·o L©m nÊm nhµ m×nh mang ®i cho m­în >”<. Gi¶ sö chÞ Êy gÇn nhµ m×nh ko sao, ®»ng nµy l¹i ë tÝt ®©u ®©u, ®Õn l·o ý cho m­în xong còng sî ko lÊy l¹i ®c, b¶o lµ ®Õn tËn hÌ chÞ Êy vÒ míi tr¶. §iªn ah? M×nh míi lµ ®øa ph¶i tr¶ gi¸ cho hµnh ®éng ga-l¨ng ngí ngÈn Êy.


  Thø 4 ngµy 8 th¸ng 10
  §ang rèi hÕt c¶ lªn! Trí trªu thay m×nh l¹i m­în cña MËn míi chÕt chø. Ko lÊy l¹i ®c th× die.

  Thø 5 ngµy 9 th¸ng 10
  Cuèi cïng còng nãi ®c cho MËn bik. Trêi ¹! Lóc chuyÒn th­ m×nh cßn ko d¸m nh×n mÆt h¾n n÷a. Nghe con Ph­¬ng t¶ l¹i th× m¾t h¾n më to, måm h¸ hèc. Ch¾c sèc qu¸! H¾n còng göi th­ l¹i, viÕt l©m li bi ®¸t l¾m, cø nh­ nÕu ko lÊy l¹i ®c truyÖn th× h¾n sÏ chÕt. Ch¼ng hiÓu h¾n ®ïa hay thËt nh­ng thËt ví vÈn. §å con trai!
  Thø 2 ngµy 13 th¸ng 10
  Tin ®éng trêi: HuyÒn ®en xuèng tãc. Nã b¶o m×nh 1h15 th× gÆp nhau ë tiÖm. TiÕc thËt, tãc nã dµi thÕ c¬ mµ, tãc m×nh mµ thÕ ch¾c ch¶ d¸m c¾t. MÑ sÏ giÕt m×nh J
  §óng giê lß giß ®i ra, ch¶ thÊy nã ®©u, chØ thÊy th»ng Gµ ngåi víi H­êng víi Trang ngoµi qu¸n n­íc mÝa. Chóng nã gäi, m×nh ®i vµo. Ch¼ng bik bän nµy cã thµnh t©m mêi m×nh vµo ko chø m×nh c¶m thÊy bän nã coi m×nh nh­ ng­êi thõa vËy. Cø ghÐ tai nhau mµ nãi th«i, nÕu bÝ mËt thÕ th× ®õng cã gäi ng­êi kh¸c vµo chø>”<. Mãn n­íc mÝa b×nh th­êng kho¸i khÈu mµ nay uèng còng ko ngon. oÐ! Tôi nã nh¾c ®Õn BÝ, l¹i quay ra m×nh c­êi høc høc n÷a chø. Choµi ¬i! Th»ng Gµ kia ch¶ ph¶i lµ ngåi cïng BÝ ®Êy sao, m×nh ngu thÕ, tù d­ng l¹i quªn, Ch¾c ®ang c­êi m×nh chø g×. Sao tôi nã cø quan t©m chuyÖn ví vÈn thÕ nhØ. R¶nh ghª, ch¼ng nh­ m×nh cø bï ®Çu vµo truyÖn.  Thø 3 ngµy 14 th¸ng 10
  M«n ®Þa lý c« giao vÏ b¶n ®å ViÖt Nam, råi cßn vÏ thªm c¸c kÝ hiÖu h×nh c¸c con vËt vµo n÷a. Ch¼ng thÊy tÝch sù g× ngoµi viÖc lµm cho c¸i b¶n ®å ®· nhoÌ nhoÑt cµng thªm t­íp t¸p. µ! Cßn cho nã gièng mét c¸i trang tr¹i n÷a chø J. May m¾n m×nh còng lµ ®øa mang ®Çu ãc kh¸ nghÖ thuËt míi vÏ næi c¸c thÓ lo¹i tr©u, bß råi c¶ lîn n÷a. Chø nh­ con HuyÒn ®en, ch¶ bik tay ch©n thÕ nµo mµ hum qua nhê m×nh vÏ hé. §­îc th«i, tµi n¨ng nh­ m×nh cÇn ®­îc kh¸m ph¸. PhÝ tæn m×nh chØ ®ßi cã phong kÑo. hÝ hÝ
  ÆC! Nã lõa m×nh, c¸i ®ã lµ vÏ hé cho BÝ. Phong kÑo còng lµ cña BÝ. Hu hu, sao m×nh ngu…
  Phong kÑo lì ¨n råi, lµm sao n÷a? §µnh vÏ hé vËy, tÆng cho h¾n c¶ bøc tranh vÏ tõ håi n¶o, ®ang ®c n©ng niu trong c¸i kÑp cò n÷aJ hÕt nî nhau.
  ChiÒu…
  Võa ®­a cho BÝ xong. NghÜ l¹i thÊy hèi hËn, nhì ®©u h¾n l¹i nghÜ ví vÈn th× xui xÎo cho m×nh. L¹i thªm th»ng “Gµ” bu«n d­a lª cho con H­êng th× ®øt. Ngu! Tù d­ng næi høng tèt bong ch¼ng ®óng lóc. §Ò xem, mai thÓ nµo còng cã chuyÖn.
  Thø 4 ngµy 15 th¸ng 10
  M×nh bik mµ! H¾n viÕt th­, c¶m ¬n m×nh. L¹i cßn chÊt vÊn m×nh t¹i sao. Sao m×nh ph¶i gi¶i thik víi h¾n. §Õn m×nh cßn ko bik n÷a lµ. Ch¼ng lÏ m×nh nãi r»ng m×nh sî h¾n sao? §óng! RÊt sî lµ ®»ng kh¸c, sî h¾n, sî biÓu hiÖn cña h¾n, sî c¶ c¸i c¸ch h¾n nãi chuyÖn víi m×nh. V× sao m×nh ph¶i gh¸nh chÞu nh÷ng chuyÖn tÖ h¹i nµy.
  Th«i! Mai cã 2 tiÕt kiÓm tra, liÖu mµ häc cho cÈn thËn!!!


  Thø 6 ngµy 17 th¸ng 10
  Ph¶i ngåi häc bµi ®Ó tuÇn sau lµm bµi kiÓm tra §¹i sè. ThÕ nh­ng c¶ buæi tèi m×nh ®· ph¶i bËn bÞu b¾t mÊy con ruåi v« gi¸o dôc cø vo ve bªn tai m×nh. §ÊY! VÉn cßn mét con n÷a. M×nh quyÕt b¾t nã b»ng ®c th× th«i. Ngõng ngay c¸i viÖc lµm phiÒn tao ®i, §å RUåI NHÐP! TAO BùC M×NH RåI §ÊY!
  ChiÒu nay trong tiÕt v¨n MËn l¹i hái vÒ nµng M«nalisa cña h¾n. M×nh ®ang tù hái liÖu cã ph¶i lµ h¾n bÞ m¾c chøng hoang t­ëng ko? Cã khi h¾n ®ang coi M«nalisa lµ ng­êi yªu cña h¾n còng nªn. KHïNG!!!
  Mµ giê th× m×nh còng khïng thËt sù råi! Sao c¶ buæi BÝ cø quay xuèng nh×n m×nh hoµi vËy. Bé mÆt m×nh cã nhä ch¾c. Dï vËy th× h¾n còng thËt v« duyªn>”<. ThËt ®Êy!


  Chñ nhËt ngµy 19 th¸ng 10
  S¸ng 9h50…
  Häc mµ ch¼ng vµo ®c j c¶, ®Çu ãc cø ®i ®©u ý. KiÓm tra th× liªn tôc, l¹i cßn s¾p thi n÷a. TÝnh sao ®©y! Ngoµi nhµ anh Gi¸p ®ang xem phim hµi. ChÑp…cã nªn ra xem cïng ko ta?
  RA! KO RA! RA! KO RA… TH¤I! Bá ®i…nót b«ng vµo tai vËyL
  Trêi ¬i! M×nh thÒ lµ ®· cè g¾ng l¾m råi…ko c­ìng næi^^


  Thø 2 ngµy 20 th¸ng10
  Ph¶i ngåi vËt v· c¶ giê chµo cê, thÕ mµ khi vµo líp xin c« th­ gi·n tÝ c« còng ko cho. ¸C! M×nh d¸m c¸ lµ bän c¸n bé ®· bÞ ©m ng©n quü råi nªn h«m nay mét cµnh hoa còng ko cã. M·i míi c¾m ®c lä hoa hang. Bi ®¸t J
  C¶ lò ngí ngÈn rñ m×nh ®i WC. Õ! Th× ®i. §Õn lóc vÒ líp cø thÊy bän nã gäi tªn m×nh. Th× ra lµ cã th»ng nhãc líp 10 ®Õn tÆng hoa. Nã b¶o lµ cã ng­êi göi. Cho¸ng toµn tËp!!! Nh­ng m×nh cø nhËn! Téi g× nhë=)), ch¶ mÊy khi. L·o Quèc rñ c¶ bµn m×nh ®i ¨n chÌ. VÒ lµ c¶ lò hÝ hín kÐo nhau ra qu¸n ngåi. §Õn n¬i th× thÊy H­êng, Trang, L©n,… còng ®ang ngåi ®Êy. NG¹i qu¸!!! L¹i cßn thªm con HiÒn, cã mçi chuyÖn ¨n uèng th«i mµ nã kÐn chän m·i. Nµo lµ c¸i nµy ngon h¬n c¸i kia… ¤i trêi! §i víi nã quª mét côc lu«n. Chît nh¾c ®Õn chuyÖn th»ng nhãc tÆng hoa, H­êng nã hái lµ ai tÆng m×nh. M×nh b¶o sù thËt lµ m×nh ko bik. Con H­êng l¹i b¶o th»ng nhãc ®ã cïng lµng tí mµ. Råi th× nghe tiÕng con Loan “µ” lªn khe khÏ. Nã ghÐ tai m×nh b¶o “ ®ã ch¾c ch¾n lµ th»ng BÝ Thèi. Cha nµy chung t×nh l¾m” Nghe xong m×nh chØ muèn ngÊt. Ch¾c nh×n c¸i mÆt nghÖt nh­ nghçng cña m×nh n¶n qu¸ nªn tôi nã ch¼ng buån ¨n n÷a.
  3h chiÒu…
  Cã ®iÖn tho¹i. Con H­êng gäi b¸o lµ chiÒu nay c« cho nghØ häc tiÕng anh. THÕ ®Êy! BiÕt thÕ th× m×nh vÒ nhµ cho råi!
  VIÖC CÇN LµM:
  - Quªn hÕt mÊy chuyÖn linh tinh
  - C­êi ®óng lóc ®óng chç víi ®óng ng­êi
  - Lµm hÕt bµi tËp vÒ nhµ
  - Lµm ®Ò c­¬ng v¨n häc
  - DÞch hÕt mét ®o¹n v¨n tõ Anh->ViÖt hoÆc ng­îc l¹i.
  - Häc lÞch sö, thø 6 cã bµi kiÓm tra 1 tiÕt
  MôC TI£U
  - KiÓm tra h×nh häc ®c 9®
  - KiÓm tra Gi¶i TÝch còng ph¶i 9®
  - KiÓm tra Lý cµng ph¶i 9®( m«n nµy ®iÓm kÐm l¾m roµiL)
  Thø 3 ngµy 21 th¸ng 10
  §· ph¸t hiÖn ®­îc mét tin ®éng trêi! KÎ giÊu mÆt tÆng hoa cho m×nh ko ph¶i lµ BÝ mµ lµ Hoµng. KÎ n¨m ngo¸i ngåi bµn trªn m×nh vµ lu«n chµnh choÑ ví vÇn, tÝnh t×nh nh­ mét ®øa con g¸i l¾m ®iÒu. Th¶o nµo, h«m qua lóc ®èi mÆt nã ë cæng tr­êng, nã cø nh×n m×nh hoµi. õ! Th× m×nh t­ëng nã nh×n m×nh th¸ch thøc kiÓu nh­ “k eke h«m nay ko cã mµ nµo tÆng hoa hö?” Cho nªn m×nh còng nh×n l¹i b»ng ¸nh m¾t h×nh viªn ®¹n. hic hic
  Mµ BÝ bÞ sao ý. H«m nay tíi líp mÆt bÞ bÇm te tua. Còng muèn hái th¨m nh­ lêi con HiÒn nh­ng mµ sî r»ng tôi nã l¹i nh×n m×nh c­êi khanh kh¸ch. GhÐt l¾m! Th«i vËy.  Thø 5 ngµy 23 th¸ng 10
  M×nh bÞ sao qu¶ t¹ chiÕu sao ý. §en ®ñi, ch­a tõng thÊy h«m nµo ®en nh­ h«m nay. Buèi s¸ng dËy th× ph¸t hiÖn ra côc tÈy, bót ®á ko c¸nh mµ bau. §Õn líp võa ®c cho qu¶ chanh leo ®Ñp khñng th× bÞ th»ng “hotdog” c­íp giËt ko th­¬ng tiÕc vµ nhÊt quyÕt ko chÞu tr¶. Ngåi häc Lý th× bän th»ng Ninh lÊy hép bót cña m×nh vµ bÞ thÇy tÞch thu. Tôi nã nghÞch dao räc giÊy. Zêi ¹! Lò ng¬ nµy>”<. Ko khÐo thÇy vu cho m×nh téi mang hung khÝ tíi tr­êng ah?
  Mét lò qu©y vµo ch¬i trß tr¾c nghiÖm chång t­¬ng lai. M×nh toµn ví vµo M· Gi¸m Sinh víi l¹i Së Khanh. Hu hu… Tr¾c nghiÖm nghÒ nghiÖp th× ®c côt lñn mét ch÷ “S­”.
  TiÕp ®Õn ch¶ hiÒu v× sao mµ “Gµ” cø ®Õn chç m×nh ®ßi chép h×nh m×nh. Mµ c¸i mÆt m×nh lªn ¶nh th× cø nh­ c¸i ®Ýt nåi nªn m×nh ch¼ng cho nã chôp. §· vËy nã cßn nghe lám ®c mÊy c©u nã nh¾c ®Õn vô c¸ c­îc g× ®Êy víi BÝ. §Õn n­íc nµy th× m×nh ko chÞu næi n÷a råi. §ang ®Þnh ®øng lªn cho nã mét bµi häc th× TuÊn nh¶y tíi ®Èy nã ra. May qu¸… mµ ®iÖu bé cña m×nh ch¾c ngè l¾m nªn 3 ®øa kia cø bôm miÖng l¹i mµ c­êi. ña quªn. Cßn téi cña con HiÒn víi con Loan n÷a. M×nh ®· nãi lµ ko muèn cho Gµ chôp h×nh, Êy thÕ mµ tôi nã cßn gióp th»ng ®ã n÷a. Cø kÐo tay ch©n m×nh lµm m×nh muèn næi ®iªn lu«n. B¹n bÌ thÕ ah? VËy mµ tíi lóc vÒ mÆt ®øa nµo còng tØnh b¬. §ang cÊt s¸ch vë vµo cÆp th× bän nã Ý íi gäi. M×nh ngÈng lªn. Trêi «i! Th»ng TuÊn ®ang chôp lia lÞa, m¾t nã ®¨m ®¨m nh×n cùc ®¸ng sî vµ d­êng nh­ nã ko quan t©m ®Õn c¶m gi¸c cña ng­êi kh¸c mµ ®¸ng quan t©m lµ cña c¸i ®øa ®ang thÊt thÇn nh×n quanh lµ m×nh ®©y. Trêi ®Êt sôp ®æ! Sao tôi nã ko bu«ng tha cho th©n phËn nhá bÐ cña m×nh (Loan ®· c­êi ®Õn ph¸t sÆc, nã b¶o th©n phËn m×nh hæng d¸m nhá bÐ ®©u, 43 kÝ chø Ýt ái g× L). Chôp ch¸n råi nã míi chÞu bá ®i mÆc cho vÎ mÆt m×nh nh×n nã ®Çy thÊt väng… hic…muèn huhu qu¸!!! Oa oa oa
  Ngµy h«m ny lµ ngµy g× thÕ nµy.


  Thø 6 ngµy 24 th¸ng 10
  Æc Æc…m×nh ng¹t thë víi tÊt c¶…mäi chuyÖn sao vÉn ch­a chÊm døt. TÊt c¶ nh÷ng chuyÖn nµy m×nh thÒ ®Òu lµ do BÝ g©y ra. M×nh ghÐt nã l¾m! Míi ®Çu lµ Gµ lÆp l¹i nh÷ng hµnh ®éng hum qua. M×nh ®· cè tr¸nh ®i, sau l¹i th»ng TuÊn. Ui! Hum nay nã míi c¾t qu¶ ®Çu ngé cùc, nh­ng còng ko ®ñ hay ho ®Õn møc m×nh quªn ®i nh÷ng g× nã g©y ra cho m×nh>”<. Råi lóc ®Õn phßng Tin häc, Ch«m lï lï ®i ®Õn “cho tí xin mét p«”. Sao c¶ ®Õn Ch«m mµ còng… m×nh ghÐt hÕt bän nã. GhÐt nhÊt lµ mÆt m×nh lªn h×nh th× kh¸c g× mÆt thít (xÝ hæ)…ko ®øa nµo ®c phÐp vïi dËp m×nh hÕt >”<.
  ChiÒu…
  Trong giê phô ®¹o V¨n…
  C« gi¶ng c¸i g× mµ m×nh ch¼ng hiÓu g× c¶. §ang ngåi vÐo m¸ cho ®ì buån ngñ th× nhËn ®c mÈu giÊy nhá xÝu cña MËn
  “ Hello aunt ‘Smile’!
  I’m the cousin of uncle Bi
  You can call me is KID
  I delighted to know you
  Write back me soon, please”
  §äc xong m×nh thËt sù ko hiÓu ý cña h¾n.
  “Why are you the cousin of Bi?
  Why are you KID?
  Why am I aunt?
  Write in Vietnamese…cho dÔ hiÓu^^”
  Ch¼ng bik m×nh viÕt cã sai ng÷ ph¸p ko n÷a. Dï sao th× ng­êi ta còng ®c coi lµ mét thiªn tµi mµ. VËy lµ hÕt buån ngñ lu«n. Vµ m×nh ngåi chê m¶nh giÊy sau
  “From KID
  Cã mét chµng trai ®Ìo ng­êi yªu ®i ch¬i. Tõ trªn con dèc chµng phi xe xuèng vµ phanh cËt lùc t¹i ch©n ®Ìo, ngay c¹nh qu¸n chÌ, råi quay sang hái ng­êi yªu ‘Cã ¨n ko em?’
  C« g¸i ‘cã ¹!’
  Hái sau ®ã chµng trai sÏ nãi g×?
  To: ng­êi ch¨m chØ”
  M×nh tr¶ lêi “Campuchia”
  “Sai lÌ!
  Chµng trai ‘õ! ¡n thËt ®Êy! Phanh anh míi thay tuÇn tr­íc mµ lÞ’
  Nãi råi chµng trai ®¹p xe ®i tiÕp :D _KID_”
  ¤i! ThÕ mµ m×nh ko nghÜ ra. Hay thËt.
  “CËu th¾ng 1-0
  Giê tíi l­ît tí!
  4 ng­êi rñ nhau ®i vivu b»ng khinh khÝ cÇu: b¸c sÜ, lÝnh dï, gi¸o viªn, vµ vËn ®éng viªn leo nói. BÊt ngê khinh khÝ cÇu gÆp sù cè. CÇn vøt bít mét ng­êi cho nhÑ ®i. Hái nªn vøt ai.”
  “NÕu anh lÝnh ®ï mµ cã dï th× best lµ vøt anh ta xuèng. NÕu ko th× tÊt nhiªn lµ cø ng­êi nÆng nhÊt mµ vøt.
  Mét con tr©u mÑ cïng mét con tr©u con ®i gÆm cá. Tr©u mÑ hóc sõng vµo c©y dõa. Qu¶ dõa r¬i xuèng tróng ®Çu tr©u mÑ. Tr©u mÑ chÕt. Hái tr©u con nghÜ g× _KID”
  “V× mÑ cã bao giê ®éi mò b¶o hiÓm ®©u”
  Ok. 2-1
  KÕt thóc v× trèng hÕt giê.
  Dï sao th× còng ph¶i thanks MËn v× h¾n ®· gióp m×nh thÊy tho¶i m¸i h¬n J.
  Thø 2 ngµy 27 th¸ng 10
  §· cuèi th¸ng 10, tuÇn sau m×nh thi. Thêi gian tr«i nhanh thËt! ChiÒu nay thÇy Trinh cã nãi lÇn thi nµy ai mµ ®c 10 æng sÏ ngay lËp tøc mêi vµo ®éi tuyÓn. M×nh sÏ cè g¾ng hÕt søc dï hy väng qu¸ søc mong manh L
  Mµ hay l¾m nghen! GÇn ®©y hay cã ng­êi khen m×nh xinh. ThËt ko vËy ta? J
  Nh÷ng lóc soi g­¬ng th× thÊy còng ®c nh­ng l¾m lóc thÊy nh­ ®iªn ý. Õ! Th× cø cho lµ m×nh xinh ®i th× còng ch¶ ®Ó lµm g× nÕu m×nh cø häc hµnh lÑt ®Ñt nh­ thÕ nµy!
  Môc tiªu cña m×nh lµ g×? Lµ “Ngo¹i Th­¬ng” ®Êy! Cè lªn! Cè hÕt søc nhÐ dï kÕt qu¶ cã nh­ thÕ nµo ®i n÷a.


  Thø 3 ngµy 28 th¸ng 10
  Buæi s¸ng khi ®Õn líp, m×nh ch¼ng bao giê ®i lèi gi÷a 2 d·y ®Ó ®Õn chç ngåi cña m×nh. MÆc dï lµ len lái bªn gãc th× khã kh¨n h¬n. Cã lý do cña nã c¶. Còng ®¬n gi¶n. M×nh sî ch¹m ph¶i ¸nh m¾t cña BÝ. H¬i buån c­êi, ®óng ko? Nh­ng mµ thËt ®Êy! §· cã lÇn m×nh b¾t gÆp ¸nh m¾t Êy, cã lÉn c¶ sù ­u t­, chót niÒm vui vµ…(thùc sù m×nh ko muèn nãi ra tõ nµy) c¶ say ®¾m n÷a. M×nh cã c¶m gi¸c h¾n nh×n m×nh rÊt …Ñ «i…®¾m ®uèi. Trong c¸c giê häc còng vËy, d­êng nh­ ¸nh m¾t Êy ko lóc nµo rêi m×nh. §iÒu ®ã khiÕn m×nh thÊy sî. Ch¼ng lÏ ®ã ®­îc gäi lµ “t×nh yªu”? Kh«ng! M×nh kh«ng bik! Còng ch¶ thÊy thik thó. Cã lÏ t¹i m×nh nghÜ linh tinh nhiÒu qu¸. Suy nghÜ nhiÒu ko tèt ®©u. Mäi chuyÖn ®©u nhÊt thiÕt lµ nh­ m×nh nghÜ.  Thø 5 ngµy 30 th¸ng 10
  M×nh nghe bän b¹n nãi lÇn nµy thi c¸c thÇy c« muèn chän ®éi tuyÓn nªn ®Ò thi cùc khã nh»n. Ch¶ bik nªn mõng hay lo ®©y. Kh«ng bik lµ víi tr×nh ®é cña m×nh th× cã hy väng vµo ®éi tuyÓn ko? Nh­ng mµ lÏ dÜ nhiªn lµ m×nh ph¶i cùc k× cè g¾ng. Ngoµi kia trêi ®ang m­a rÊt to, mµ ch¶ hiÓu sao suy nghÜ cña m×nh cø trïng xuèng. H·y nghÜ ®Õn Hªn. Giê cËu Êy ®· lµ häc sinh xuÊt s¾c nhÊt cña líp chuyªn to¸n ë ng«i tr­êng chuyªn m×nh lu«n m¬ ­íc, m×nh th× sao. §õng ®Ó ng­êi ta bá xa vËy chø. Cè lªn!!!


  Thø 4 ngµy 5 th¸ng 11
  B­íc ra khái phßng thi mµ lßng m×nh nÆng trÜu. M×nh lµm bµi qu¶ thËt lµ rÊt tÖ. Giê, khi mµ bik lêi gi¶i råi th× thÊy m×nh qu¶ thËt lµ q óa ngècL


  Thø 5 ngµy 6 th¸ng 11
  ChiÒu…Buån!
  §¹p xe loanh quanh råi nghÑo vµo nhµ HiÒn ch¬i. Nã ®ang ngñ n­íng mµ m×nh th× ko c¸ch nµo l«i nã dËy ®c. Khái! M×nh nh¶y vµo ch¨n n»m lu«n víi nã. Êm thËt, Êm c¶ trong lÉn ngoµi J.
  N»m mét lóc thËt lµ l©u råi m×nh kÓ cho nã nghe chuyÖn BÝ nh¾n cho m×nh cã mÊy ch÷ “SHMILU” Con HiÒn còng ch¼ng thÓ luËn ra ®c lµ ch÷ g×. M×nh th× cø nghÜ nã b¶o m×nh lµ g× ®Êy liªn quan ®Õn chã mÌo. Th× cã 2 ch÷ MILU kia lµ g×. HiÒn nã b¶o m×nh khïng vµ c­¬ng quyÕt nãi 3 ch÷ cuèi lµ ‘I love you’. C·i mét th«i mét håi mµ còng ch¼ng ®i ®Õn ®©u.
  OÐ! Con HiÒn nã b¶o ngµy x­a nã thik th»ng Nem. Råi «i! Lßng «i! Nã b¶o ngµy x­a Nem xinh trai kinh khñng. TÕ mµ bi giê mÆt h¬n c¸i b¸nh ®a r¾c võng (ý lµ nh×u môn l¾m ý^^), lóc nµo còng nh¨n nh¨n n÷a chø…


  Thø 7 ngµy 8 th¸ng 11
  Hic hic…võa míi s¸ng dËy ®· bÞ bµ m¾ng råi. Khïng thËt! Ngµy x­a m×nh bÞ bµ m¾ng th× m×nh thÊy vui v× nghÜ bµ coi m×nh nh­ ng­êi nhµ. Nh­ng h«m nay m×nh buån kinh khñng. M×nh thùc sù tÖ ®Õn vËy ­? Cã lÏ lµ vËy, bëi ë n¬i nµy m×nh thùc sù kh«ng bik ph¶i lµm g× hÕt ¸. Lµm viÖc ®ång ¸ng th× m×nh ko rµnh ( nãi cho nã mang tÝnh hoµnh tr¸ng thÕ thui chø thùc ra lµ chuyÖn ph¬i ng«, khoai ý mµ). NÊu c¬m th× cã c¸i bÕp xÝu xiu, mét ng­êi ë trong lµ ko cßn chç n÷a råi. Thùc sù thÊ m×nh lµ ng­êi thõa th·i v« cïng, ®ông ®©u háng ®Êy! BiÕt lµm sao ®c!
  Tèi…
  BÝ gäi ®iÖn hái vô s¸ng nay sao m×nh ko häc bµi. Sè lµ m×nh ko thÓ häc næi m«n lÞch sö dµi lo»ng ngo»ng nªn mÊy tiÕt nay ch¶ häc g×.¤ng thÇy l¹i liªn tôc kiÓm tra m×nh. ThÕ lµ ph¶i chÐp ph¹t mái hÕt c¶ tay. GhÐt thÕ. Ví vÈn thËt! Kh«ng häc lµ kh«ng häc. Hái han g×? Bùc m×nh. ThÕ råi h¾n b¶o h¾n bÞ ho ko nãi chuyÖn ®c, b¶o m×nh chuyÓn sang nh¾n tin. §ang xem dë bé phim thÕ lµ viÖn cí bè ®i häp ®Ó stop.
  Ai ngê ®Þnh xem th× anh Lïn nhµ m×nh ®· ®éc chiÕm c¸i tivi cho trËn ®Êu bang ví vÈn cña anh ý råi. Th«i vËy! H¬i buån! Ko bik cã nªn nh¾n l¹i cho BÝ ko n÷a? Th«i th× hai ®øa ®Òu ®ang ch¸n, nh¾n mét lóc cho ®ì buån vËy!
  Trêi! M×nh ®ang nh¾n cho BÝ th× bÞ bè tÞch thu m¸y råi. Mong lµ h¾n ko nh¾n l¹i. NÕu ko th× tiªu.
  N»m trªn gi­êng mµ thÊp thám qu¸. ¤i trêi ui! H¾n nh¾n l¹i… bè sÏ giÕt m×nh mÊt, lóc nµy ghÐt c¸i tiÕng bÝp bÝp thÕ. M×nh th× ch¶ ®äc ®c lµ h¾n ®· nh¾n g× .Chê mai vËy. Lóc nµy mµ ®éng tíi m¸y th× bè sÏ cho m×nh bay lªn gi­êng ngñ lu«n mÊt. §µnh dõng cuéc nãi chuyÖn ë ®©y vËy, mÆc dï ch­a nghe ®c bÝ mËt mµ BÝ ®Þnh nãi. Tß mß^^  Thø 2 ngµy 10 th¸ng 11
  M×nh cuång phim “bçng d­ng muèn khãc” mÊt råi. Xem phim trong lßng m×nh cø thÊy l©ng l©ng. C¸i c¶m gi¸c h¹nh phóc nhÑ nhµng lan to¶. Lóc Êy ch¼ng cßn nçi buån, ch¼ng cßn lo ©u chØ thÊy mét niÒm vui khã t¶. Cã lÏ lóc xem phim lµ lóc m×nh th­ gi·n trong thêi gian c¨ng th¼ng nµy. ¤I! ThÝch ghª!


    2. virut

  virut Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

  Tham gia:
  3/12/2010
  Bài viết:
  36
  Lượt thích:
  34
  Kinh nghiệm:
  18
  Nghề nghiệp:
  Sinh Viên
  Trường:
  ĐH GTVT
  stupid!!hazzzzzzzzzzzzzzzzzzz
   
 3. vui_in

  vui_in Thành viên mới

  Tham gia:
  1/2/2010
  Bài viết:
  2
  Lượt thích:
  0
  Kinh nghiệm:
  0
  Hu hu...sao mình dùng font vntime mà ko post bài lên đc nhỉ. NÓ THÀNH NHƯ THẾ NÀY ĐÊY :((
   
 4. jiji

  jiji HC kháng chiến chống nắng Thành viên thân thiết

  Tham gia:
  13/12/2010
  Bài viết:
  1.628
  Lượt thích:
  493
  Kinh nghiệm:
  83
  vui_in nhờ mấy Mod hay admin giúp đi, nhắn tin cho họ chẳng hạng. anh Newsun ấy.
   
 5. bamboo_kute

  bamboo_kute mất hết niềm tin rùi......huhu... Thành viên thân thiết

  Tham gia:
  2/1/2011
  Bài viết:
  1.024
  Lượt thích:
  639
  Kinh nghiệm:
  0
  Nghề nghiệp:
  Học sinh
 6. binsusi

  binsusi Intelligent Thành viên thân thiết

  Tham gia:
  22/12/2011
  Bài viết:
  286
  Lượt thích:
  237
  Kinh nghiệm:
  0
  Nghề nghiệp:
  Học sinh
  ọc,không đọc đc
   
 7. kuzumi

  kuzumi Smile ^^ Thành viên thân thiết

  Tham gia:
  1/1/2012
  Bài viết:
  1.571
  Lượt thích:
  1.333
  Kinh nghiệm:
  113
  Trường:
  Hogwarts
  OMG, đọc mún lòi mắt ra quá[​IMG]
   
 8. binsusi

  binsusi Intelligent Thành viên thân thiết

  Tham gia:
  22/12/2011
  Bài viết:
  286
  Lượt thích:
  237
  Kinh nghiệm:
  0
  Nghề nghiệp:
  Học sinh

Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...