Các phó từ chỉ mức độ trong tiếng Trung

Trong chuyên mục 'Hoang Đảo' đăng bởi Thùy Trang Vũ, 9/7/2018. — 3.419 Lượt xem

 1. Các phó từ chỉ mức độ trong tiếng Trung

  Các phó từ chỉ mức độ trong tiếng Trung

  - 有点儿 (yǒu diǎnr): hơi, một chút, có chút

  VD:
  + 她对我的态度有点儿冷淡。
  /tā duì wǒ de tài dù yǒu diǎnr lěng dàn/
  Thái độ của anh ấy đối với tôi có hơi lạnh nhạt.

  + 我猜他和这件事有点牵连。
  /wǒ cāi tā hé zhè jiàn shì yǒu diǎn qiān lián/
  Tôi đoán anh ta có chút liên quan đến chuyện này.

  + 我看得出你有点心烦意乱。
  /wǒ kàn dé chū nǐ yǒu diǎn xīn fán yì luàn/
  Tôi có thể nhìn ra được em có chút phiền muộn.

  + 他昨天的表现有点儿反常。
  /tā zuó tiān de biǎo xiàn yǒu diǎnr fǎn cháng/
  Biểu hiện của cậu ta hôm qua có chút khác thường.

  + 你不以为这有点过分吗?
  /nǐ bù yǐ wéi zhè yǒu diǎn guò fēn ma/
  Cậu không cảm thấy như vậy có hơi quá đáng sao?

  - 稍微/稍 (Shāowéi/shāo): hơi, một chút

  VD:
  + 对于那一点我想稍微说几句话。
  /duì yú nà yī diǎn wǒ xiǎng shāo wēi shuō jǐ jù huà/
  Về điểm này tôi muốn nói qua vài câu.

  + 他稍微有些得意忘形。
  /tā shāo wēi yǒu xiē dé yì wàng xíng/
  Anh ta có hơi vênh váo đắc ý.

  + 我偶尔稍微锻炼一下
  /wǒ ǒu ěr shāo wēi duàn liàn yí xià/
  Thỉnh thoảng tôi cũng có tập luyện một chút.

  + 他稍微吃惊了一下, 可是马上又镇定下来。
  /tā shāo wēi chī jīng le yí xià , kě shì mǎ shàng yòu zhèn dìng xià lái/
  Anh ta có hơi ngạc nhiên một chút, nhưng rất nhanh chóng trấn tĩnh trở lại.

  + 请稍候, 我马上就写完信。
  /qǐng shāo hòu , wǒ mǎ shàng jiù xiě wán xìn/
  Xin đợi cho một lát, tôi viết xong thư ngay đây ạ.

  - 略 (lüè): hơi

  VD:
  + 他的新小说略带诙谐。
  /tā de xīn xiǎo shuō lüè dài huì xié/
  Tiểu thuyết mới của anh ấy thoáng kèm theo nét hài hước.

  + 她的脸略红。
  /tā de liǎn lüè hóng/
  Mặt cô ấy hơi đỏ lên.

  - 比较/较/较为 (Bǐjiào/jiào/jiàowéi): tương đối, khá

  VD:
  + 这比较简单, 我在旁边教教你, 你很快就会了。
  / zhè bǐ jiào jiǎn dān , wǒ zài páng biān jiào jiào nǐ , nǐ hěn kuài jiù huì le/
  Cái này tương đối đơn giản, tôi đứng bên cạnh dạy cậu, cậu sẽ biết làm nhanh thôi.

  + 他个子比较高。
  /tā gè zǐ bǐ jiào gāo/
  Anh ấy khá cao.

  + 农业的利润通常是较低的。
  / nóng yè de lì rùn tōng cháng shì jiào dī de/
  Lợi nhuận từ nông nghiệp thường khá thấp.

  + 对这个问题将继续进行较为详细的讨� �。
  /duì zhè gè wèn tí jiāng jì xù jìn xíng jiào wéi xiáng xì de tǎo lùn/
  Tiếp tục tiến hành thảo luận chi tiết về vấn đề này.

  - 很 (hěn): rất

  VD:
  + 她很漂亮, 也很聪明。
  / tā hěn piāo liàng , yě hěn cōng míng/
  Cô ấy rất đẹp, cũng rất thông minh.

  + 他对我很好。
  /tā duì wǒ hěn hǎo/
  Anh ấy đối với tối rất tốt.

  + 虽然我很爱她, 但我还是选择放弃。
  / suī rán wǒ hěn ài tā , dàn wǒ hái shì xuǎn zé fàng qì/
  Tuy rằng tôi rất yêu anh ấy, nhưng tôi vẫn lựa chọn từ bỏ.

  - 太+ V+ 了: quá

  VD:
  + 这样太好了。
  / zhè yàng tài hǎo le/
  Như vậy thì tốt quá!

  + 什么鬼天气, 太热了!
  /shén me guǐ tiān qì , tài rè le/
  cái thời tiết quỷ quái gì thế không biết, nóng quá đi!

  + 你做得太慢了, 行了, 我来做!
  /nǐ zuò dé tài màn le, xíng le, wǒ lái zuò/
  Cậu làm chậm quá đi, được rồi, để tôi làm !

  - 非常 (Fēicháng): vô cùng, rất , cực kì, hết sức

  VD:
  + 我对你的印象非常好。
  /wǒ duì nǐ de yìn xiàng fēi cháng hǎo/
  ấn tượng của tôi vè cậu rất tốt.

  + 让您失望我感到非常抱歉。
  /ràng nín shī wàng wǒ gǎn dào fēi cháng bào qiàn/
  để ngài thất vọng tôi cảm thấy vô cùng có lỗi.

  + 他平时是个非常沉默的人
  /tā píng shí shì gè fēi cháng chén mò de rén/
  bình thường anh ta là một người rất trầm mặc.

  - 十分 (Shífēn): rất, vô cùng, hết sức

  VD:
  + 现在事情已经十分清楚了。
  /xiàn zài shì qíng yǐ jīng shí fēn qīngchu le/
  Hiện tại sự việc đã rất rõ ràng rồi.

  + 他十分赞赏这个新的主意。
  /tā shí fēn zàn shǎng zhè gè xīn de zhǔ yì/
  Anh ta rất tán thưởng chủ ý mới này.

  + 他是一个十分讨厌的家伙。
  /tā shì yí gè shí fēn tǎo yàn de jiā huǒ/
  Hắn ta là một gã vô cùng đáng ghét.

  - 超 (chāo): cực kì, quá

  VD:
  + 哇, 我老公超帅!
  /wā , wǒ lǎo gōng chāo shuài /
  Oa chồng em đẹp trai quá!

  + 我的宝贝超棒!
  /wǒ de bǎo bèi chāo bang/
  Cũ cưng của mẹ giỏi quá !

  - 超级 (Chāojí): siêu cấp, cực kì, quá

  VD:
  + 哇, 妈妈超级棒!
  /wā , māma chāo jí bang/
  Oa, mẹ tuyệt quá !

  + 小猫咪撒娇的时候超级可爱!
  /xiǎo māo mī sā jiāo de shí hòu chāo jí kě ài/
  Lúc mèo con làm nũng, đáng yêu hết sức !

  - 蛮 (mán): rất, vô cùng, dã man

  VD:
  + 她唱得蛮好听的。
  /tā chàng dé mán hǎo tīng de/
  Cô ấy hát hay dã man.

  + 妈妈做的春卷蛮好吃的。
  /māma zuò de chūn juàn mán hǎo chī de/
  Món nem mẹ làm ngon dã man luôn.

  + 我们要考虑的事情还蛮多呢。
  / wǒmen yào kǎo lǜ de shì qíng hái mán duō ne/
  Việc chúng ta cần phải suy nghĩ còn nhiều lắm.

  - 挺 (tǐng): rất

  VD:
  + 其实这丫头长得还挺好看的哦!
  /qí shí zhè yā tóu zhǎng dé hái tǐng hǎo kàn de ó/
  Thực ra thì nha đầu này cũng rất xinh đó chứ!

  + 这件事还挺烦人的。
  /zhè jiàn shì hái tǐng fán rén de/
  Chuyện này cũng thật là phiền phức 。

  - 格外 (géwài): đặc biệt, cực kì, vô cùng, hết sức

  + 今天天气凉爽, 感觉格外舒畅。
  /jīn tiān tiān qì liáng shuǎng , gǎn jué gé wài shū chàng/
  Hôm nay thời tiết mát mẻ, cảm giác vô cùng dễ chịu.

  + 他的心情格外舒畅。
  /tā de xīn qíng gé wài shū chàng/
  Tâm trạng của anh ấy vô cùng thải mái.

  - 。。。极了 (jíle): rất, vô cùng

  VD:
  + 她笑起来的样子可爱极了!
  /tā xiào qǐ lái de yàngzi kě ài jí le/
  Lúc cô ấy cười vô cùng đáng yêu!

  + 我们这里最近天气好极了。
  /wǒmen zhè lǐ zuì jìn tiān qì hǎo jí le/
  Chỗ chúng tôi dạo này thời tiết rất tốt.

  + 我们那时候真是开心极了。
  /wǒmen nà shí hòu zhēn shì kāi xīn jí le/
  Lúc đó chúng tôi thật sự rất rất vui.

  - 。。。+ 透了 (tòule): thấu

  VD:
  + 大雨浇得他全身都湿透了。
  /dà yǔ jiāo dé tā quán shēn dou shī tòu le/
  Mưa lớn trút xuống làm toàn thân cậu ấy ướt sũng.

  + 早上喝酒确让人舒服透了。
  /zǎo shàng hē jiǔ què ràng rén shū fú tòu le/
  Buổi sáng uống bia thật kiến cho con người ta thấy vô cùng dễ chịu.

  + 缺少雨水使土地干透了。
  /quē shǎo yǔ shuǐ shǐ tǔ dì gān tòu le/
  Thiếu nước mưa khiến cho đất đai khô cằn.

  - 特别/特 (tèbié/tè): đặc biệt, rất

  VD:
  + 这是一件特别重要的事情。
  /zhè shì yí jiàn tè bié zhòng yào de shì qíng/
  Đây là một chuyện đặc biệt quan trọng.


  + 她对什么事都特别认真。
  /tā duì shén me shì dou tè bié rèn zhēn/
  Cô ấy đối với việc gì cũng đều rất nghiêm túc.

  + 我的新汽车跑得特别快。
  /wǒ de xīn qì chē pǎo dé tè bié kuài/
  Xe mới của tôi chạy rất nhanh.

  + 她对我特好
  /tā duì wǒ tè hǎo /
  Cô ấy cực kì tốt với tôi.

  - 相当 (xiāngdāng): tương đối, khá

  VD:
  + 她的态度几乎是相当诚恳。
  / tā de tài dù jī hū shì xiāng dāng chéng kěn/
  Thái độ của anh ta dường như cũng tương đối thành khẩn.

  + 这是一个相当异常的问题。
  /zhè shì yí gè xiāng dāng yì cháng de wèn tí/
  Đây là một vấn đề khá đặc biệt

  - 过于 (guòyú): vô cùng, quá, lắm

  VD:
  + 他受到了过于严历的惩罚。
  /tā shòu dào le guò yú yán lì de chéng fá/
  Anh ta nhận được sự trừng phạt vô cùng nghiêm khắc 。

  + 你们不必过于为我担心。
  /nǐmen bù bì guò yú wèi wǒ dān xīn/
  Mọi người không cần quá lo lắng cho tôi đâu.

  - 过分 (guòfèn): vô cùng, quá, lắm, quá đáng

  VD:
  + 我为过分信任他而感到后悔。
  /wǒ wèi guò fēn xìn rèn tā ér gǎn dào hòu huǐ/
  Tôi thấy hối hận vì đã quá tin tưởng anh ta.

  + 我不能过分欺骗自己。
  /wǒ bù néng guò fēn qī piàn zì jǐ/
  Tôi không thể lừa dối bản thân mình.

  - 异常 (yìcháng): đặc biệt, khác thường

  VD:
  + 广告大战将变得异常激烈。
  /guǎng gào dà zhàn jiāng biàn dé yì cháng jī liè/
  Đại chiến quảng cáo sẽ trở nên vô cùng quyết liệt.

  + 她对自己感到异常不满。
  /tā duì zì jǐ gǎn dào yì cháng bù mǎn/
  Cô ấy cảm thấy vô cùng bất mãn với bản thân.

  Học tiếng Trung cùng THANHMAIHSK

  Cơ sở 1: Số 15 ngách 26 ngõ 18 Nguyên Hồng – Đống Đa – HN

  Điện thoại: 04 38359969. Hotline: 0931715889 (8h30 đến 21h các ngày trong tuần)

  Email: thanhmaihsk1213@gmail.com

  Cơ sở 2: 18 BIS/3A Nguyễn Thị Minh Khai – Phường Đakao – Quận 1 – TP.HCM

  Điện thoại: 08 66819261. Hotline: 0914506828 (8h30 đến 21h các ngày trong tuần)

  Email: thanhmaihskhcm@gmail.com

  Cơ sở 3: Số liền kề 21, ngõ 2, Nguyễn Văn Lộc, Mộ Lao, Hà Đông

  Hotline: 0985887935 (8h30 đến 21h các ngày trong tuần)

  Cơ sở 4: Giảng đường B đại học Kinh Tế Quốc Dân, Hà Nội

  Hotline: 0869.226.819 hoặc 0931.715.889 (8h30 đến 21h các ngày trong tuần)
   Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP