Các câu hỏi tiếng Anh trong phỏng vấn (phần 2)

Trong chuyên mục 'Luyện tiếng Anh' đăng bởi tulip2000, 11/9/2011. — 17.941 Lượt xem

 1. tulip2000

  tulip2000 Thành viên mới

  Các câu hỏi tiếng Anh trong phỏng vấn (phần 2)

  Các câu hỏi tiếng Anh trong phỏng vấn (phần 2)
  >>> Xem lại phần 1


  [​IMG]

  6. "What do you want to be doing five years from now?" or "Where do you see yourself in five years?
  "Bạn muốn trở thành gì trong năm năm tới?" hoặc "Bạn nhìn thấy mình ở đâu trong năm năm?"

  Trả lời:
  "In five years, I see myself as a valued employee of a company. I want to be an expert at my position and start training to be a manager."
  "Trong năm năm, tôi thấy bản thân mình là một nhân viên được quý trọng của một công ty. Tôi muốn trở thành một chuyên gia ở vị trí của tôi và bắt đầu đào tạo để trở thành một người quản lý."

  "In five years, I want to be a senior analyst. I want my expertise to directly impact the company in a positive way."
  "Trong năm năm, tôi muốn trở thành một nhà phân tích cao cấp. Tôi muốn chuyên môn của tôi trực tiếp tác động đến công ty theo hướng tích cực."

  "My goal is to become a lead in five years. Although not everyone gets promoted to this level, I believe I can achieve this goal through hard work."
  "Mục tiêu của tôi là trở thành một người lãnh đạo trong năm năm tới. Mặc dù không phải ai cũng được thăng tiến đến cấp độ này, những tôi tin rằng tôi có thể đạt được mục tiêu này bằng cách làm việc chăm chỉ."

  "Although I really enjoy working hands on as a mechanical engineer, I want to eventually become a manager. I want to continue gaining experience, and after learning many different aspects, I see myself in management."
  "Mặc dù tôi thực sự thích làm việc bằng tay như một kỹ sư cơ khí, nhưng cuối cùng tôi muốn trở thành một người quản lý. Tôi muốn tiếp tục tích lũy kinh nghiệm, và sau khi tìm hiểu nhiều khía cạnh khác nhau, tôi nhìn thấy bản thân mình trong việc quản lý."


  7. "If you could change one thing about your personality, what would it be and why?"
  "Nếu bạn có thể thay đổi một điều về tính cách của bạn, thì đó là gì và tại sao?"

  Trả lời:
  "I get easily frustrated at people who don't work very hard. But I know people have different work styles and different work habits. So if I could change something, I would like to be more understanding."

  "Tôi dễ thất vọng với những người làm việc không chăm chỉ. Nhưng tôi biết mỗi người phong cách làm việc và thói quen làm việc khác nhau. Vì vậy, nếu tôi có thể thay đổi một điều gì đó, tôi muốn hiểu biết nhiều hơn."

  "I have high expectations and I have these expectations on others. I think if I was more understanding, I could help other workers improve instead of being disappointed."

  "Tôi có những kỳ vọng cao và tôi kỳ vọng những điều này ở những người khác. Tôi nghĩ rằng nếu tôi hiểu biết hơn, tôi có thể giúp các nhân viên khác cải thiện thay vì bị thất vọng."

  "I would like to be more of a risk taker. I always do my work and complete it at an exceptional level, but sometimes taking a risk can make the work even better. I'm working on this by thinking the issue through and weighing the pros and cons."
  "Tôi muốn là người chấp nhận rủi ro nhiều hơn. Tôi luôn làm công việc của tôi và hoàn thành nó ở một mức độ nổi bật, nhưng đôi khi chấp nhận mạo hiểm có thể làm cho công việc tốt hơn. Tôi đang làm việc này bằng cách xem xét đầy đủ vấn đề và cân nhắc các ưu và nhược điểm."

  "I would like to be more of an extrovert. I'm a little quiet and a little closer to the introvert side. I would like to change this because I would appear more friendly."
  "Tôi muốn trở nên hướng ngoại nhiều hơn. Tôi hơi ít nói và có hơi hướng nội. Tôi muốn thay đổi điều này bởi vì tôi sẽ trở nên thân thiện hơn."

  8. "What does success mean to you?"
  "Thành công có ý nghĩa gì với bạn?"

  Trả lời:
  "To me, success means to have a goal, plan the steps to achieve the goal, implement the plan, and finally achieve the goal."
  "Đối với tôi, thành công có nghĩa là phải có mục tiêu, lập các bước để đạt được mục tiêu, thực hiện kế hoạch, và cuối cùng đạt được mục tiêu."

  "Success means to achieve a goal I have set for myself."
  "Thành công có nghĩa là đạt được mục tiêu mà tôi đã đặt ra cho bản thân mình."

  "Success means to produce high quality work before the deadline."
  "Thành công có nghĩa là đạt được chất lượng cao trong công việc trước thời hạn."

  "Success to me is knowing that my contributions positively impacted my company."
  "Thành công với tôi là biết rằng những đóng góp của tôi ảnh hưởng tích cực đối với công ty của tôi."


  9. "What does failure mean to you?"
  "Thất bại có ý nghĩa gì với bạn? "

  Trả lời:
  "Failure is when I do not reach my goal."
  "Thất bại là khi tôi không đạt được mục tiêu của tôi."

  "I think to fail at something is making a mistake and not learning anything from it."
  "Tôi nghĩ rằng thất bại trong việc gì đó là phạm sai lầm và không học được bất cứ điều gì từ nó."

  "To me, failure means to have a goal and not do anything about it."
  "Đối với tôi, thất bại có nghĩa là có một mục tiêu và chẳng làm gì để đạt được nó."

  "I think failure is not reaching your potential. If you do not use the resources you have and the resources around you, that's failure because the work or goal could have been done better."
  "Tôi nghĩ rằng thất bại là không đạt tới tiềm năng của bạn. Nếu bạn không sử dụng các nguồn lực mà bạn có và các nguồn lực xung quanh bạn, đó là thất bại bởi vì công việc hay mục tiêu có thể được thực hiện tốt hơn."


  10. "Are you an organized person?"
  "Bạn có phải là người có tổ chức không?"

  Trả lời:
  "I'm a very organized person. I like to know exactly what I'm going to do for the day and the week. So I outline my tasks and organize my work load. By doing so, I can organize my time and work better."
  "Tôi là một người rất có tổ chức. Tôi muốn biết chính xác những gì tôi sẽ làm trong một ngày và một tuần. Vì vậy, tôi phác thảo các nhiệm vụ và tổ chức khối lượng công việc của tôi. Bằng cách làm như vậy, tôi có thể tổ chức thời gian của tôi và làm việc tốt hơn."

  "I believe I'm very organized. I like to organize my work by priority and deadlines. I do this so I can produce the highest quality work in the amount of time I have."
  "Tôi tin rằng tôi rất có tổ chức. Tôi thích tổ chức công việc của tôi bằng cách ưu tiên và đặt ra thời hạn. Tôi làm việc này vậy nên tôi có thể đạt được chất lượng công việc cao nhất trong khoảng thời gian mà tôi có."

  "I think I'm quite organized. I like my documents and papers in a way where I can retrieve them quickly. I also organize my work in a way where it's easy to see exactly what I'm doing."
  "Tôi nghĩ là tôi khá có tổ chức. Tôi thích các tài liệu và giấy tờ của tôi ở nơi mà tôi có thể lấy chúng nhanh chóng. Tôi cũng tổ chức công việc của tôi theo cách dễ dàng để thấy được chính xác những gì tôi đang làm."

  "Organization has always come easy to me. I naturally organize things like my desk, time, assignments, and work without thinking about them. This helps me tremendously during times when I'm approaching a deadline."
  "Sự tổ chức luôn đến với tôi một cách dễ dàng. Một cách tự nhiên tôi sắp xếp mọi thứ như bàn làm việc, thời gian, các nhiệm vụ, và công việc mà không cần suy nghĩ về chúng. Điều này giúp tôi rất nhiều trong những lần mà tôi sắp đến ngày hạn chót."

  (còn tiếp)

  >>> Xem thêm phần 3
   


  Gang Ah Ji thích điều này.

 2. ptnthuy93

  ptnthuy93 Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

  Tham gia:
  17/9/2015
  Bài viết:
  196
  Lượt thích:
  21
  Kinh nghiệm:
  18
  Tiếng anh phản xạ của mình khá kém, khi phỏng vấn bằng tiếng anh thì mình có thể trả lời được những câu mà mình chuẩn bị trước nhưng trong quá trình phỏng vấn có những câu hỏi khác thì mình thường không nói được nhiều, mình muốn biết cách làm sao để có thể luyện cái phản xạ nói tiếng anh cho nhanh được nhỉ.
   

Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...