Bộ Luật dân sự 2005

Trong chuyên mục 'Pháp luật đại cương' đăng bởi anhnt.anh, 8/7/2011. — 3.263 Lượt xem

 1. anhnt.anh

  anhnt.anh Quản lý KSV Thành viên thân thiết

  Bộ Luật dân sự 2005

  Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10;
  Bộ luật này quy định về dân sự.  PHẦN THỨ NHẤT
  NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
  CHƯƠNG I
  NHIỆM VỤ VÀ HIỆU LỰC CỦA BỘ LUẬT DÂN SỰ

  Điều 1. Nhiệm vụ và phạm vi điều chỉnh của Bộ luật dân sự
  Bộ luật dân sự quy định địa vị pháp lý, chuẩn mực pháp lý cho cách ứng xử của cá nhân, pháp nhân, chủ thể khác; quyền, nghĩa vụ của các chủ thể về nhân thân và tài sản trong các quan hệ dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động (sau đây gọi chung là quan hệ dân sự).
  Bộ luật dân sự có nhiệm vụ bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức, lợi ích của Nhà nước, lợi ích công cộng; bảo đảm sự bình đẳng và an toàn pháp lý trong quan hệ dân sự, góp phần tạo điều kiện đáp ứng nhu cầu vật chất và tinh thần của nhân dân, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội.
  Điều 2. Hiệu lực của Bộ luật dân sự
  1. Bộ luật dân sự được áp dụng đối với quan hệ dân sự được xác lập từ ngày Bộ luật