Tinh Lam Quốc

Các thành viên đăng kí thì phải làm pro ứng chức vụ.
Phả Hoàng Thất
*Thái thượng hoàng:
Hiệu:
Ngự:
*Thái hậu:
Hiệu:
Ngự:
*Hoàng thượng:
Hiệu:
Ngự:
*Hoàng hậu:
Hiệu:
Ngự:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~Chính cung~~~~~~~~~~~~
*Thái tử:
Hiệu:
Ngự:
Thái tử phi:
Hiệu:
Ngự:
Nhị hoàng tử:
Hiệu:
Ngự
Nhị hoàng tử phi:
Hiệu:
Ngự
Tam hoàng tử:
Hiệu:
Ngự
Tam hoàng tử phi:
Hiệu:
Ngự
*Công chúa*
Đại công chúa:
Hiệu:
Ngự
Phò mã:
Nhị công chúa:
Hiệu:
Ngự
Tam công chúa:
Hiệu:
Ngự:
Còn chức nữa sẽ thêm sau.
 
Title
Replies
Last Post
  1. honghalucky
    Trả lời:
    6
    30/8/2017
Đang tải...